แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560
แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

Advertisement

Advertisement

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 8684 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

................................................

 ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉะน้นั อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ลักษณะงาน

และคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ 4

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการทั่วไปสังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

 กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

 (2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 5 อัตรา

 (3) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จํานวน 4 อัตรา

 (4) เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 4 อัตรา

 (5) เจ้าหน้าทีการเกษตร จํานวน 8 อัตรา

 (6) เจ้าหน้าทีธุรการ (ม.3) จํานวน 9 อัตรา

 (7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเกษตร  จํานวน 100 อัตรา

 (8) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 17 อัตรา

 (9) เจ้าหน้าทีตรวจป่า  จํานวน 11 อัตรา

 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 (10) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา

 (11) นายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา

 (12) เจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 2 อัตรา

(13) ช่างเขียนแผนที่ จํานวน 1 อัตรา

 (14) ช่างสํารวจ จํานวน 3 อัตรา

 (15) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จํานวน 1 อัตรา

 (16) พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 10 อัตรา

Advertisement

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 (17) นักวิชาการป่าไม้ จํานวน 2 อัตรา

 (18) นักวิชาการเผยแพร่  จํานวน 1 อัตรา

 (19) นิติกร จํานวน 6 อัตรา

 (20) บุคลากร จํานวน 3 อัตรา

 (21) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา

(22) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

1.1 สิทธิประโยชน์

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

1.2 ระยะเวลาการจ้าง

 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข

ในสัญญาจ้าง

1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน

 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้ว

จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับ

หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 2.1 มีสัญชาติไทย

 2.2 มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

 1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

 2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม

 3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ


3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23

พฤษภาคม 2560 โดยเปิดเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com หรือ www.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกที่นี่ >>

สมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่ >> หรือ คลิกที่นี่ >>


**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ด่วน!! เตรียมเปิดสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 62 คาดรับสมัคร 30 พ.ย. -  6 ธ.ค. 2561

ด่วน!! เตรียมเปิดสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 62 คาดรับสมัคร 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2561 (19983)

ด่วน!! สพฐ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 สายงาน (53 อัตรา)

ด่วน!! สพฐ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 สายงาน (53 อัตรา) (11259)

ด่วน!! สพฐ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 สายงาน (53 อัตรา)

ด่วน!! สพฐ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 สายงาน (53 อัตรา)(18491)

ประกาศแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 455 อัตรา รับสมัคร 1-22 มิ.ย. 2561

ประกาศแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 455 อัตรา รับสมัคร 1-22 มิ.ย. 2561 (20331)

การไฟฟ้านครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 กว่า 100 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 กว่า 100 อัตรา (8257)

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560(8684)

แชร์เลย! อบจ.อุดรฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 21 ตำแหน่ง 49 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-22 พฤษภาคม 2560

แชร์เลย! อบจ.อุดรฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 21 ตำแหน่ง 49 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-22 พฤษภาคม 2560 (5781)

แชร์ด่วน!! ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา คาดหลักเกณฑ์เรียบร้อย พฤษภาคม 2560

แชร์ด่วน!! ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา คาดหลักเกณฑ์เรียบร้อย พฤษภาคม 2560 (29194)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560(5873)

แชร์ด่วน! รับ ครูช่าง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 25,000 บาท

แชร์ด่วน! รับ ครูช่าง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 25,000 บาท(4486)


Tags
แชร์เลย!
กรมป่าไม้
รับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน
22
ตำแหน่ง
197
อัตรา
รับสมัครออนไลน์
15-23
พฤษภาคม
2560