สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-09-18 เปิดอ่านแล้ว : 14420 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)


ภายในวันที่  4  กันยายน2560

-         สพท./สศศ.จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ. และต่างสังกัดสพฐ.

(เอกสารหมายเลข 1/1)ไปยัง สพฐ.

-         สพท./สศศ.จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. /ศธจ./ศธภ.

(เอกสารหมายเลข1/2) ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง

-         สพท./สศศ.จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4-5) (เอกสารหมายเลข1/3) ไปยัง สพฐ.

-         สพท./สศศ.จัดส่งบัญชีแสดงอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริงณ วันที่ 1 กันยายน 2560           (เอกสารหมายเลข3/1) ไปยังสพฐ.                            

ภายในวันที่  25  กันยายน2560

-         ผู้บังคับบัญชาฯประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

ภายในวันที่ 2  ตุลาคม 2560

-         ผู้บังคับบัญชาฯประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

-         สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน      ผอ.สพท.(เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.


ภายในวันที่ 3  ตุลาคม 2560

-         สถานศึกษา จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ.ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ข้อ 10.3.1 (ก) และ (ข)

-         สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อสพท./สศศ.


ภายในวันที่ 4  ตุลาคม 2560

-         สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในสพท. และ ผอ.สถานศึกษา     ต่อคณะกรรมการระดับสพท. 


ภายในวันที่  9  ตุลาคม2560

-                    คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา

-         คณะกรรมการระดับ สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัดสศศ.


ภายในวันที่  11  ตุลาคม2560

-         สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดเสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อ.ก.ค.ศ.สศศ. แล้วแต่กรณี

-                    ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างและแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท.ต้นสังกัด

-         สพท./สศศ.จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) (เอกสารหมายเลข3/2) ไปยัง สพฐ.

-         สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรวมทั้งปี (1 เมษายน 2560 และ 1 ตุลาคม 2560)      ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560           (เอกสารหมายเลข 3/3) ไปยัง สพฐ.

-         สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูกลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4-5)             (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.


ภายในวันที่  16  ตุลาคม2560

-         สพฐ.ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง


สิ้นเดือนตุลาคม2560

จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

หมายเหตุ  สำหรับข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ศธจ./ศธภ. ให้สพท.รอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อนจึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนได้

 


 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค. (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)


ภายในวันที่  4  กันยายน2560

            สพท./สศศ.จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยัง สพฐ. หรือ สพท. ที่เกี่ยวข้อง                     

-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการสพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1)

-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2)       

-   บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ไปยัง สพฐ.                                     (เอกสารหมายเลข 3)   


ภายในวันที่  29  กันยายน2560 (สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ)

-  ผู้บังคับบัญชาฯหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการแล้วส่งแบบสรุป            

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต้นฉบับ)เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ สำหรับผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการให้ส่งไปยังต้นสังกัด          จัดเก็บ

-  นำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาฯเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน


ภายในวันที่  2  ตุลาคม2560

            คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ

- โดยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับและวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา           

   เพื่อจัดว่าในแต่ละระดับผลการประเมินจะให้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร

- จัดทำบัญชีรายชื่อแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2560) (เอกสารหมายเลข 5)

   เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ.สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ


ภายในวันที่  9  ตุลาคม2560

-  กศจ./อ.ก.ค.ศ.สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-  จัดส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯตามผลการพิจารณา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)             

   (เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพฐ.เพื่อตรวจสอบการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน    

       

ภายในวันที่  16  ตุลาคม2560

-  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน

-  ประกาศร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

- แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

- แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน


สิ้นเดือนตุลาคม2560 

-  จ่ายเงินเดือนข้าราชการตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

 

หมายเหตุ  สำหรับข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ.            ให้สพท.รอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อนจึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนได้

 

 ปฏิทินการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2560) สำหรับ สำนัก / เทียบเท่า ในส่วนกลาง

ภายในวันที่  4  กันยายน 2560


              สำนัก/เทียบเท่า  จัดส่งเอกสารหมายเลขต่าง ๆ ไปยัง  สพร. ดังต่อไปนี้


                  - ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ ส่งเอกสารหมายเลข 1 , 2  


                  - ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ส่งเอกสารหมายเลข 1/1 , 1/2 , 1/3 , 1/4                 


                  - พนักงานราชการ  ส่งเอกสารหมายเลข 1 , 1/1


ภายในวันที่  12  กันยายน  2560


- ผอ.สำนัก/เทียบเท่าที่จะเกษียณอายุราชการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไปยังสพร. เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป          


           - สำนัก/เทียบเท่า ประเมินผลการปฏิบัติราชการและหรือพิจารณาให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ   ในสังกัด  เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับสำนัก/เทียบเท่า                                                                                                                                                                                                                                          


           - คณะกรรมการระดับสำนัก/เทียบเท่าพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง /ให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ ในสังกัด 


สำหรับของพนักงานราชการพิจารณาผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเรียงคะแนนประเมินจากสูงสุดลงมาตามลำดับ 


และไม่เลื่อนเงินเดือน 


- สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการให้สำนัก/เทียบเท่าแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน       ไปยัง สพร. เพื่อเสนอเลขาธิการ กพฐ. สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30กันยายน 2560 


ภายในวันที่ 19 กันยายน  2560 


           - ผอ.สำนัก/เทียบเท่า ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไปยัง สพร. เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป          


           - สำนัก/เทียบเท่า แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสำนัก ส่งไปยัง สพร.โดยจัดทำเอกสาร ต่อไปนี้                                 


                                                ข้าราชการพลเรือนสามัญ


          - เอกสารหมายเลข 3            บัญชีแสดงอัตราเงินเดือนรวมและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ 


                                                ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)                             


         -เอกสารหมายเลข 4           บัญชีแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ 


                                                ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)                             


                                                ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ


            - เอกสารหมายเลข 4/1         บัญชีแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูอันดับ คศ.4 


                                                ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560)                             


           - เอกสารหมายเลข 4/2       บัญชีแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูอันดับ คศ.3


                                                ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560)                              


           - เอกสารหมายเลข 4/3       บัญชีแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ


                                                ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2560)                             


                                                พนักงานราชการ


           - เอกสารหมายเลข 2           บัญชีแจ้งผลคะแนนประเมินเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 


                                                (1 ตุลาคม 2560)                             


ภายในวันที่26  กันยายน 2560


             สพร.นำผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯแต่ละสำนัก/เทียบเท่า และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ          ของ ผอ.สำนัก/เทียบเท่า/ผอ.สพท./รองผอ.สพท. รก.ผอ.สพท. เสนอคณะกรรมการระดับ สพฐ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือน /ค่าจ้าง


ภายในวันที่  30 กันยายน  2560


สำนัก/เทียบเท่าแจ้งยืนยันการตรวจสอบวันลาของข้าราชการ/ลูกจ้างฯ ในสังกัด(กรณีที่ไม่อาจเลื่อนเงินเดือนได้  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับการลาฯ ) ไปยัง สพร.


            สพร.นำผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ สพฐ. เสนอผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 
คลิกที่นี่!
ที่มา : สพฐ.

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยก..(9678)

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร..(1641)

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน..(10943)

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ..(13474)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(7124)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(8849)

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒..(7194)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(4013)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(3521)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(10974)


Tags
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่
2
(1
ตุลาคม
2560)
MBA
IELTS
chulatutor