สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่
แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่

Advertisement

แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-09-23 เปิดอ่านแล้ว : 2816 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่

กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่างๆ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้

1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน แต่หากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมาย ให้ใช้วิธีคัดเลือกได้ หรือเป็นกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้

2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือก หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงรายใดรายหนึ่งมายื่นเสนอราคา และให้คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาได้เท่าที่จะทำได้

Advertisement

3. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุ หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไปและมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ก็ได้รับการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

5. การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จนถึงขั้นตอนบันทึกรายละเอียดของรายงานขอซื้อหรือขอจ้างที่ได้รับอนุมัติ เพื่อประกาศเปิดเผยข้อมูลประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนอื่นๆ ของวิธีดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวก่อนการจัดทำ PO เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป

“แนวทางปฏิบัติดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ ได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น” นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวในตอนท้าย

แชร์ด่วน! กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่


ที่มา : กรมบัญชีกลาง, ประเทศไทย The Comptroller General’s Department, Thailand

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(5127)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(3488)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(13505)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(3539)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(3936)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(7337)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(11532)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(11906)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(30718)

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(9968)


Tags
แชร์ด่วน!
กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
ฉบับใหม่
MBA
IELTS
chulatutor