สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-12-25 เปิดอ่านแล้ว : 2137 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สถานี ก.ค.ศ.

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 4 เดือน บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี จะครบอายุการขึ้นบัญชี  บาง กศจ. ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งจนหมดบัญชีในบางสาขาวิชาแล้ว แต่ยังมีตำแหน่งว่างที่อาจเกิดจากการเกษียณอายุราชการหรือจากการย้ายและสถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้ครูในสาขาวิชานั้น ๆ กรณีดังกล่าว กศจ. สามารถดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น หรือที่เรียกกันว่า “การขอใช้บัญชี” ได้ ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 8 กำหนดว่า การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด  โดยปัจจุบัน ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

          1.  การขอใช้บัญชีให้ทำได้โดยการตกลงยินยอมของ กศจ. เจ้าของบัญชี และ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

         2.  ให้ดำเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ / กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอก ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับและขั้นตอน ดังนี้

                 2.1 ให้ขอจากบัญชีของ กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน หากไม่มี

                    2.2 ให้ขอจาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น หากไม่มี 

                   2.3 ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน หากไม่มี

                   2.4 ให้ขอจาก กศจ. ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคใดก็ได้

           3.  ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่เกิดจากการขอใช้บัญชี เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ และให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการขึ้นบัญชี

           4.  ผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น จะยังคงขึ้นบัญชีตามลำดับที่เดิม ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. เดิม

           5.  ผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่สมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอใช้บัญชีแล้ว หากไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งทั้งบัญชีของ กศจ. เจ้าของบัญชีเดิมและบัญชีของ กศจ. ที่ขอใช้บัญชี

            ดังนั้น การดำเนินการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สรุปข้างต้น โดยเคร่งครัด

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำมาบอกกล่าวในวันนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จะมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   อนึ่ง สำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21/60 ลงวันที่ 5 ก.ค.60) ให้กับผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตภาคเหนือ ในวันที่ 4 – 5 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจะขยายผลไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

 

    พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  25 ธันวาคม 2560

 

ดาวน์โหลดไฟล์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(5396)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(3675)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(13606)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(3556)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(3951)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(7354)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(11544)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(11929)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(30767)

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(9974)


Tags
สถานี
ก.ค.ศ.
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
MBA
IELTS
chulatutor