สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-12-25 เปิดอ่านแล้ว : 2202 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานี ก.ค.ศ. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สถานี ก.ค.ศ.

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 4 เดือน บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี จะครบอายุการขึ้นบัญชี  บาง กศจ. ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งจนหมดบัญชีในบางสาขาวิชาแล้ว แต่ยังมีตำแหน่งว่างที่อาจเกิดจากการเกษียณอายุราชการหรือจากการย้ายและสถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้ครูในสาขาวิชานั้น ๆ กรณีดังกล่าว กศจ. สามารถดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น หรือที่เรียกกันว่า “การขอใช้บัญชี” ได้ ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 8 กำหนดว่า การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด  โดยปัจจุบัน ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

          1.  การขอใช้บัญชีให้ทำได้โดยการตกลงยินยอมของ กศจ. เจ้าของบัญชี และ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

         2.  ให้ดำเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ / กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอก ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับและขั้นตอน ดังนี้

                 2.1 ให้ขอจากบัญชีของ กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน หากไม่มี

                    2.2 ให้ขอจาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น หากไม่มี 

                   2.3 ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน หากไม่มี

                   2.4 ให้ขอจาก กศจ. ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคใดก็ได้

           3.  ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่เกิดจากการขอใช้บัญชี เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ และให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการขึ้นบัญชี

           4.  ผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น จะยังคงขึ้นบัญชีตามลำดับที่เดิม ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. เดิม

           5.  ผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่สมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอใช้บัญชีแล้ว หากไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งทั้งบัญชีของ กศจ. เจ้าของบัญชีเดิมและบัญชีของ กศจ. ที่ขอใช้บัญชี

            ดังนั้น การดำเนินการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สรุปข้างต้น โดยเคร่งครัด

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำมาบอกกล่าวในวันนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จะมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   อนึ่ง สำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21/60 ลงวันที่ 5 ก.ค.60) ให้กับผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตภาคเหนือ ในวันที่ 4 – 5 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจะขยายผลไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

 

    พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  25 ธันวาคม 2560

 

ดาวน์โหลดไฟล์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สถานี
ก.ค.ศ.
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน