ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-01-30 เปิดอ่านแล้ว : 5903 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะประเมินนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในควำมสำมำรถพื้นฐำน 3 ด้ำน คือ ควำมสามารถด้านภาษา ( Literacy)

ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ดังนั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา

จึงได้จัดทำคู่มือการจัดสอบความสามารถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test: NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการด ำเนินการบริหารจัดการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชำติ สำหรับส่วนกลำง ศูนย์สอบ และสนำมสอบ

ภายในคู่มือการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 จะอธิบำยถึงเหตุผลและความสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

และโครงสร้างเครื่องมือ กรอบแนวคิดในการทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ การบริหาร

จัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการระดับสนามสอบ การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เอกสารในการ

จัดสอบ ตารางสอบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อให้การดำเนินกำรทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Advertisement

มีมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ ผลกำรทดสอบมีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริง

ของนักเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐาน

ของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบ และรายสังกัด

ส ำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ

ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ โดยยึดแนวทางตามคู่มือการจัดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า

ผลการประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำไปวางแผน

ปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างดีต่อไป

สำนักทดสอบทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ลิงก์สำรองดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!
คู่มือการจัดสอบ
NT
ป.3
ปีการศึกษา
2560