ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-07 เปิดอ่านแล้ว : 41126 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วยปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีการศึกษา 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง6 ทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 http://www.obec.go.th/ จำนวน 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 15 มีนาคม 2561

และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือ ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 เมษายน 2561 รวมทั้งให้ร้านค้าส่งหนังสือถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการดังนี้

1. ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/ แล้วแจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียนโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561

Advertisement

2. แจ้งสถานศึกษาเรื่องสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้วและใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือมีอายุครบ 5 ปีในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 เนื่องจากขณะนี้อยู่ ในช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตรและเพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาดังนั้นในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่มและเทคโนโลยีชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใช้ฉบับที่จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งปกหลังของหนังสือจะมีใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561- 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบฐานข้อมูลหนังสือเรียนได้ที่นี่!!

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด
สพฐ.แจ้ง
ปฏิทิน
การจัดหา
การใช้
การจัดซื้อ
หนังสือเรียน
ปีการศึกษา
2561