ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ
ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ

Advertisement

Advertisement

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-08 เปิดอ่านแล้ว : 5723 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการครับ

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ

วันนี้ขอเสนอเรื่องของการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการ ที่ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำวินิจฉัยเอาไว้ ในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.379/2554 โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า

เรื่องนี้เป็นการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งย้ายให้นายแพทย์สาธารสุข รายหนึ่งซึ่งถูกร้องเรียนเรื่องการบริหารงานและการเงินการคลัง และมีปัญหาด้านมนุษย์สัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงานไปปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการย้ายที่ลดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจากตำแหน่งบริหารมาปฏิบัติงานประจำที่กลุ่มงาน โดยไม่มีอัตราตำแหน่งที่เทียบเท่ากันรองรับ

โดยก่อนหน้านั้น ผู้บังคับบัญชาได้เคยมีหนังสือตักเตือนและให้โอกาสย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภออื่นมาแล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงตัว ถือได้ว่าการที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่จากตำแหน่งเดิมไปปฏิบัติหน้าที่อีกตำแหน่งหนึ่ง

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปรับปรุงวุฒิภาวะ ด้านการบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ปัญหาความวุ่นวาย การสร้างขวัญกำลังใจและแก้ปัญหาความระส่ำระสายในองค์กร

Advertisement

แม้ตำแหน่งที่ย้ายไปจะเป็นการลดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ผู้นี้แทนการลงโทษทางวินัยอันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย คำสั่งย้ายดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เรื่องนี้จึงเป็นแนวบรรทัดฐานอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดีแทนที่จะต้องดำเนินการทางวินัยแต่เพียงอย่างเดียวครับ

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ

เพราะตามปกติการออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการผู้ออกคำสั่งสามารถพิจารณาออกคำสั่งได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแต่ต้องมีพยานหลักฐานและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอประกอบการใช้ดุลพินิจ ตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) ประกอบข้อ 1 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

โดยปกติจะต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันแต่การย้ายไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิมได้จะสามารถดำเนินการได้เมื่อรับอนุมัติจากองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ

แต่การย้ายที่มีสาเหตุจากการถูกร้องเรียนกล่าวหาถือเป็นการย้ายที่ไม่ใช่กรณีปกติจะต้องดำเนินการใช้อำนาจ โดยชอบ มีพยานหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอและก่อนมีคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมก่อนจึงจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายครับ

ที่มา : กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย คดีความและนิติการ สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ข้าราชการควรอ่าน!!
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!!
ผู้บังคับบัญชาโยกย้ายข้าราชการไม่จำเป็นต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสโต้แย้ง
ถ้ามีหลักฐานพยานเพียงพอ