สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านด่วนที่นี่!! กอปศ.เปิดร่างพรบ.การปฐมวัย ฉบับใหม่
อ่านด่วนที่นี่!! กอปศ.เปิดร่างพรบ.การปฐมวัย ฉบับใหม่

Advertisement

อ่านด่วนที่นี่!! กอปศ.เปิดร่างพรบ.การปฐมวัย ฉบับใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-21 เปิดอ่านแล้ว : 3765 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านด่วนที่นี่!! กอปศ.เปิดร่างพรบ.การปฐมวัย ฉบับใหม่

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาและนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคนที่ ๑ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้มีการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษแห่งชาติฉบับใหม่ และพิจารณาร่าง พรบ.การปฐมวัย พ.ศ. ....

อ่านด่วนที่นี่!! กอปศ.เปิดร่างพรบ.การปฐมวัย ฉบับใหม่

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้นมาโดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง ๙ เดือน ซึ่งยังมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ๕ ประเด็น ได้แก่

๑) การศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ๒) การศึกษาตามอัธยาศัย ๓)การศึกษาทางเลือก ๔)การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ๕) การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา

โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ทบทวนเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร ต้องมีการเปลี่ยนกรอบแนวคิดของสังคมในรูปแบบไหน จะเปลี่ยนให้สังคมไม่ยึดติดกับปริญญาแต่เปิดโอกาสให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไร เปลี่ยนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นหน่วยสนับสนุนต้องทำแบบไหน และการสร้างศรัทธาให้เกิดที่ผู้เรียนและผู้สอนอย่างไรซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นั้น

ยังมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนอีก ๓ ประเด็น ด้แก่ การศึกษาตามระบบที่มีความหลากหลาย นิยามการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะมีบทบาทมากขึ้น มีแหล่งให้ค้นคว้าศึกษาทั้ง พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด รวมถึงดิจิทัล กลไกระบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถเทียบโอนระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพได้ ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา โดยครูผู้สอนได้สอนอย่างเต็มที่ลดงานธุรการ โรงเรียนมีสิทธิในการคิดบริหารงานด้านวิชาการ และการประเมินผลเน้นที่ห้องเรียนและสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน ในส่วนคะแนน O-NET นั้นอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ข้อมูลหลักในการประเมิน

Advertisement

ศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคนที่ ๑ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า พรบ.การปฐมวัย พ.ศ. .... ฉบับใหม่นี้ ได้มีคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาช่วยร่างในหลักการสำคัญ การพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยได้ให้นิยามคำว่าเด็กปฐมวัย ว่า “บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าแปดปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดด้วย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านสามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ และมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก

ในเรื่องการดำเนินการเป็นหน้าที่ของรัฐในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และการเรียนรู้ โดยมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการ ๖ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแล พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๒) ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการดูแลและส่งเสริมการดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและยุทธศาสตร์ชาติ (๓) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๔) กำหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงหลักสูตรแกนกลางเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการเสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (๖) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (๗) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย (๘) กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน และออกระเบียบให้สำนักงานปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (๙) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (๑๐) การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และระหว่างช่วงวัยของเด็ก

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สกศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(4063)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(1780)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(2802)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(10049)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(6494)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1366)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(16958)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5337)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1910)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(6811)


Tags
อ่านด่วนที่นี่!!
กอปศ.เปิดร่างพรบ.การปฐมวัย
ฉบับใหม่
MBA
IELTS
chulatutor