สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้
ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้

Advertisement

ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-22 เปิดอ่านแล้ว : 13510 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้

ยืม 3 แสนคิดดอกร้อยละ 4 ต่อปี คาด เม.ย.ลงนามข้อตกลงใหม่กับออมสิน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน สกสค. และธนาคารออมสิน ได้บรรลุข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 โดย สกสค.จะไม่รับเงินค่าบริหารจัดการที่ธนาคารออมสินส่งคืนให้โครงการที่ 2-7 จำนวน 0.5-1% เพื่อให้ธนาคารนำไปลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่มีวินัยการชำระหนี้ที่ดีนั้น

ล่าสุด ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับใหม่ คาดว่าจะส่งให้ สกสค.ตรวจสอบรายละเอียดเร็วๆ นี้ และน่าจะลงนามได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งหลังการลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ ครูที่กู้เงินในโครงการ ช.พ.ค. 2-7 ที่มีประวัติการชำระเงินดีจะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยตั้งแต่ระดับ 0.5-1% โดยโครงการที่ 2 จะได้ลด 0.5% โครงการที่ 3 ได้ลด 0.5% โครงการที่ 4 ได้ลด 0.75% โครงการที่ 5 ได้ลด 1% โครงการที่ 6 ได้ลด 0.75% และโครงการที่ 7 ได้ลด 0.5%

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า นอกจากการดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังได้จัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูได้กู้ยืมนำไปชำระหนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนมีการบริหารและดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2558

กำหนดให้บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตำแหน่งครู ให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 96 งวด หรือ 8 ปี ผู้สนใจสอบถามที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา และเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

และในโอกาศนี้ขออนุญาตนำการชี้แจงจาก ก.ค.ศ. มานำเสนอให้ทุกท่านทราบดังนี้!!

สถานี ก.ค.ศ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ในวันนี้ขอเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ประชุมร่วมกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

เพื่อเจรจาถึงข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำเงินค่าตอบแทน 0.5 – 1 % ที่ธนาคารออมสินจ่ายให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นำมาลดดอกเบี้ยให้กับครูที่มีวินัยการเงินที่ดี (0.5 - 1%) ซึ่งจะมีผลหลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะลงนามภายในเดือนเมษายนนี้

Advertisement

นอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังได้จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้กู้ยืมนำไปชำระหนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนมีการบริหารและดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558 กำหนดให้บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์การลงทุน และกฎหมาย เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตำแหน่งครู ให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 96 งวด (8 ปี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในปี พ.ศ. 2561 ได้นำเสนอในคอลัมน์นี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 แล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 02 280 7972 – 4

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ. และ ไทยรัฐออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(45162)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3081)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(9960)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(16920)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4329)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11101)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(6995)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(16405)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(4309)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4918)


Tags
ครูเฮ
ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้
MBA
IELTS
chulatutor