วันลาไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น ... เหตุไฉน ! ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ
วันลาไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น ... เหตุไฉน ! ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ

Advertisement

Advertisement

วันลาไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น ... เหตุไฉน ! ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-26 เปิดอ่านแล้ว : 5909 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันลาไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น ... เหตุไฉน ! ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ

วันลาไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น ... เหตุไฉน ! ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ

ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เรื่องสำคญั ประการหน่ึงของขา้ราชการทุกหน่วยงานเห็นจะหนีไม่พน้การรอ คำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการแต่ละคน และผลพวงของการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนก็เห็นจะหนีไม่พ้น การวิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจของผู้บังคับบบัญชาว่าไม่เหมาะสมบ้าง เลือกปฏิบัติบ้าง ไม่เป็นธรรมบ้าง และท้ายที่สุด หากไม่สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้ก็คงหนีไม่พ้นการเป็นเรื่องเป็นราวถึงโรงถึงศาล ดังเช่น

คดีปกครองที่จะนา มาเล่าสู่กันฟังในวนั้นซึ่งเป็ นเรื่องของข้าราชการครู(ผู้ฟ้องคดี) ที่เห็นว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้ถูกฟ้ องคดีที่ 1) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีอคติ เนื่องจากตนได้ปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความอุตสาหะ ไม่หยุด ไม่ลา และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย และเป็นผู้ประสานงาน โครงการของโรงเรียนซึ่งควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แต่กลับได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน 0.5ขั้น เท่ากับผู้ที่มีวันลาจึงนำ คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอใหย้กเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5ขั้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1โต้แย้งว่าได้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีได้ 185คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.5 ซึ่งแม้คะแนนของผู้ฟ้องคดีจะอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น แต่การพิจารณาในภาพรวมต้องอยู่ในวงเงินและโควตาร้อยละของจำนวน ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำ หนดดว้ยกรณีของผู้ฟ้องคดีและข้าราชการครูที่ได้คะแนนประเมิน 185คะแนน จึงพิจารณาให้เลื่อนขั้นคนละ0.5ขั้นจากนั้นได้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผู้ถูกฟ้องคดีที่2) ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอจึงมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี0.5ขั้น

คดีนี้มีหัลกกฎหมายที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ. 2523 ซึ่งกำหนดให้นำ กฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังค้บโดยอนุโลม โดยกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 กำหนดว่า ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ ผู้ประเมินต้องนำผลการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ส่วนข้อมูลการลาเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอนื่ ๆ ของข้าราชการผู้น้ันประกอบด้วย

ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีวันลาและมีผล การปฏิบัติงานในรอบการประเมินที่โดดเด่น ควรจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ เป็นข้ออ้างที่รับฟังได้หรือไม่ และการมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจานวน 0.5ขั้น เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีวันลาก็ไม่ได้หมายความว่า ต้องได้รับการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ

Advertisement

เนื่องจากข้อมูลการลาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้พิจารณาร่วมกับข้อควรพิจารณาอื่นๆเท่านั้น และเมื่อพิจารณาจากคะแนนในแต่ละหัวขอ้แล้วไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1 มีอคติ เกณฑ์การให้คะแนนก็ไม่ได้แตกต่าง กันกับข้าราชการครูในสถานศึกษาเดียวกันและแม้ผลงานของผู้ฟ้องคดีอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงินที่ใช้เลื่อน จึงเป็นการประเมินที่เหมาะสมและไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็เพื่อประโยชน์ตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติตนและ ปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด

ดังนั้น การพิจารณาจึงต้องพิจารณาจากความประพฤติและผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินนั้น นอกจากนี้ผลงานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็เป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาไปแล้ว และ แม้ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประสานงานโครงการของโรงเรียน แต่ผลสำเร็จของการดำเนินงานตาม โครงการดังกล่าวน้ันย่อมต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายและไม่ปรากฏข้อมูลเป็นที่ ประจักษ์ชัดว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษอย่างไร และมีผลงานโดนเด่นเหนือกว่าข้าราชการคนอื่น อันสมควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแต่อย่างใด

การมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี0.5 ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมและชอบด้วย กฎหมายแล้ว(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.243/2555)

คดีนี้เป็นบร รทัดฐ นการป ฏิบัติ ราชการที่ดีสำหรับข้าราชการใ นฐาน ะผู้บั งคั บบัญชาว่า การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หากได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ เหมาะสม และปราศจากอคติ นอกจากจะเป็นธรรมกับข้าราชการด้วยกันแล้ว ยังทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนข้าราชการในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่เห็นดว้ยกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา

นอกจากจะต้องพิจารณาถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินผลงานนั้นแล้วยังต้องพิจารณาด้วยว่าผลงานมีความ โดดเด่นเหนือกว่าข้าราชการคนอื่นหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ลา เท่านั้นครับ ! นายปกครอง

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
วันลาไม่มี
หน้าที่ก็โดดเด่น
...
เหตุไฉน
!
ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ