ก.ค.ศ.เตรียมปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ในสายงานอื่นๆเร็วๆนี้
ก.ค.ศ.เตรียมปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ในสายงานอื่นๆเร็วๆนี้

Advertisement

Advertisement

ก.ค.ศ.เตรียมปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ในสายงานอื่นๆเร็วๆนี้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-28 เปิดอ่านแล้ว : 4978 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.เตรียมปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ในสายงานอื่นๆเร็วๆนี้

สถานี ก.ค.ศ.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎหมายมีสาระสำคัญกำหนดให้ ก.ค.ศ. ออกกฎ ก.ค.ศ. 17 กฎ ระเบียบ 14 ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 87 หลักเกณฑ์ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมตามระบบธรรมาภิบาลกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค

การออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จะมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านการสรรหา การย้าย การโอน การพัฒนา การมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้ร่างหลักเกณฑ์แล้ว จะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อพิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อ ก.ค.ศ. เห็นชอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจทาน (ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติและเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ และหรือ ก.ค.ศ. ได้ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะเห็นได้ว่าทุกกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินการจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่านอกจากกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของแต่ละตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย

Advertisement

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป ก.ค.ศ. มีนโยบายที่จะปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องรองรับกับความก้าวหน้าในวิชาชีพทุกตำแหน่งและทุกสายงาน โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันได้ดำเนินการปรับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะสายงานการสอนไปแล้ว และในเร็วๆ นี้จะได้ปรับในสายงานอื่นๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2561

ก.ค.ศ.เตรียมปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ในสายงานอื่นๆเร็วๆนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ก.ค.ศ.เตรียมปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
ในสายงานอื่นๆเร็วๆนี้