ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

Advertisement

Advertisement

ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-04 เปิดอ่านแล้ว : 9121 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๘๗๒
เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ ๔)
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๕๖๖๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานรายละเอียด การจ้างพนักงานราชการ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ขณะนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รายงานข้อมูลรายละเอียดรายบุคคลของพนักงาน ราชการเพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สําหรับจ้างพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ดังกล่าวแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ และงบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)

เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการรายเดิมและรายใหม่ที่จ้างก่อนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับพนักงานราชการรายใหม่ที่จ้างตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สามารถจัดสรรงบประมาณได้เพียงจํานวนร้อยละ ๒๙ ของงบประมาณที่ต้องใช้จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ แผ้วพลสง)

Advertisement

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ข่าวดี!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หนังสือแจ้ง สพท.

บัญชีจัดสรร สพป

บัญชีจัดสรร สพม สพฐ.(ส่วนกลาง)

ที่มา : กลุ่มแผน สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ข่าวดี!!
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ.
๒๕๖๑
(ครั้งที่
๒)
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ