ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61
ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

Advertisement

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-04 เปิดอ่านแล้ว : 37596 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61               ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา ตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

Advertisement

คำอธิบายของการสมัครเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาครับ

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ครู คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ครูชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ครูเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. - 30 ก.ย. 61

- ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู

คุณครูสามารถสมัครเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ที่นี่ครับ>>

https://www.tepeonline.org/

ที่มา : tepeonline.org

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วน!!
สพฐ.เปิดระบบ
TEPE
onlineแล้ว!!
เปิดอบรมตั้งแต่
2
เม.ย.
-
30
ก.ย.
61