คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน
คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน

Advertisement

Advertisement

คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-06 เปิดอ่านแล้ว : 6063 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน

ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการหรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ ผู้บังคับบัญชา หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ระบบราชการไทยได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกําหนดและหากไม่พอใจ ผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือ ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

หากยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ศาลปกครองมีอํานาจสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีหลายคดีที่ศาลปกครองไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาเพราะเหตุดังกล่าว ซึ่งอาจเนื่องมาจากความไม่รู้ว่า วันใดถือเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกําหนด

คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ เป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี (ปลัดกรุงเทพมหานคร) มีคําสั่งแต่งตั้งและเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น

แต่ไม่ได้แต่งตั้งและเลื่อนตําแหน่งผู้ฟ้องคดี ทั้งที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การออกคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) แต่ก็ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น) ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา 130 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 13 ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และ เอกสารหลักฐาน และขยายระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวันในกรณีจําเป็น และขยายเวลาได้อีกไม่เกิน สามสิบวันในกรณีที่ยังไม่แล้วเสร็จ

คดีนี้ จึงมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเบื้องต้นคือ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบ คุณธรรมซึ่งทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะต้องพิจารณาคําร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายในกี่วัน นับแต่เมื่อใด โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์และเป็นผู้ออกคําสั่งที่พิพาทสั่งการให้กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องและคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 จัดส่งเอกสารหลักฐานและคําชี้แจงแล้ว

Advertisement

ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบ คุณธรรมซึ่งทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กรุงเทพมหานครฯ พ.ศ. 2554 หมายถึง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) มีหน้าที่ต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานและคําชี้แจงแล้ว

แต่เมื่อไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ จึงได้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีกสองครั้ง ครั้งละสามสิบวัน ซึ่งครบกําหนดเวลาพิจารณาเรื่อง ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 กรณีจึงถือว่าวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เป็นวันพ้นกําหนดการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

สําหรับวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีคือวันใดนั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เป็นวันพ้นกําหนดการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 จึงเป็นการฟ้องคดี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 654/2554)

คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของฝ่ายปกครอง ซึ่งนอกจากจะต้องรู้ว่าวันใดเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน กําหนดระยะเวลาแล้ว ก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองก็จะต้องดําเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน เช่น

การอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อผู้มีอํานาจภายใน ฝ่ายปกครอง สําหรับในส่วนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ทําหน้าที่ช่วยงาน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการรับสมัครคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว หากผู้ใดสนใจที่จะทําหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้กับ ข้าราชการกรุงเทพมหานครก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ก. ที่ http://www.bangkok.go.th/esc ครับ ! นายปกครอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา
....
ควรฟ้องศาลตอนไหน