ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-18 เปิดอ่านแล้ว : 32512 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๗๐%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (๓๐%)

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อํานวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคเรียนที่ (๗๐%) งบเงินอุดหนุน จํานวน ๑ ชุด

๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๓๐%) จํานวน ๑ ชุด

๓. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๑ ชุด

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ สําหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๗๐%) ซึ่งในการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ประมวลผล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) โดยจัดสรรเบื้องต้นก่อน ๗๐% ของ จํานวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (ยกเว้นชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ใช้จํานวนนักเรียนชั้นเดิมก่อน)

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับ งบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (๓๐%) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินงานในการบริหารจัดการ ในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา ในสังกัดเตรียมการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้ก่อน

ซึ่งเบื้องต้นโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ยังไม่ครบตามจํานวนนักเรียนจริง จึงให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้ เป็นลําดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลําดับถัดไปและเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมครบจํานวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

สําหรับบัญชีจัดสรรสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด

และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้ว สําหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินวงเงินที่ควรได้รับในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (๓๐%) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗๓๗ โรง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ขอให้สถานศึกษาส่งเงินคืน ดังนี้

- โรงเรียนปกติให้ส่งเงินอุดหนุนคืนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

- โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งเงินอุดหนุนคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

 

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 70% ภาคเรียนที่ 1_2561
2. สรุป เขต (ร.ร.ปกติ)
3. รายโรงปกติ (สพป.กระบี่-มหาสารคาม เขต 3)
4. รายโรงปกติ (สพป.มุกดาหาร-อุบลราชธานี เขต 5)
5. รายโรงปกติ (สพม.)
6. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
7. จัดสรร ร.ร.ปกติ และหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้รับไม่ครบ 30% 2_2560
8. รายชื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรเกิน (ส่งเงินคืน) และ รายชื่อ ร.ร. นร. เป็น 0

ขอบคณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา
2561
(70%)