สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-18 เปิดอ่านแล้ว : 32144 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๗๐%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (๓๐%)

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อํานวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคเรียนที่ (๗๐%) งบเงินอุดหนุน จํานวน ๑ ชุด

๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๓๐%) จํานวน ๑ ชุด

๓. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๑ ชุด

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ สําหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๗๐%) ซึ่งในการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ประมวลผล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) โดยจัดสรรเบื้องต้นก่อน ๗๐% ของ จํานวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (ยกเว้นชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ใช้จํานวนนักเรียนชั้นเดิมก่อน)

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับ งบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (๓๐%) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินงานในการบริหารจัดการ ในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา ในสังกัดเตรียมการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้ก่อน

ซึ่งเบื้องต้นโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ยังไม่ครบตามจํานวนนักเรียนจริง จึงให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้ เป็นลําดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลําดับถัดไปและเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมครบจํานวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

สําหรับบัญชีจัดสรรสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด

และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้ว สําหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินวงเงินที่ควรได้รับในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (๓๐%) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗๓๗ โรง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ขอให้สถานศึกษาส่งเงินคืน ดังนี้

- โรงเรียนปกติให้ส่งเงินอุดหนุนคืนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

- โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งเงินอุดหนุนคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

 

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 70% ภาคเรียนที่ 1_2561
2. สรุป เขต (ร.ร.ปกติ)
3. รายโรงปกติ (สพป.กระบี่-มหาสารคาม เขต 3)
4. รายโรงปกติ (สพป.มุกดาหาร-อุบลราชธานี เขต 5)
5. รายโรงปกติ (สพม.)
6. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
7. จัดสรร ร.ร.ปกติ และหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้รับไม่ครบ 30% 2_2560
8. รายชื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรเกิน (ส่งเงินคืน) และ รายชื่อ ร.ร. นร. เป็น 0

ขอบคณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(45165)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3081)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(9962)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(16920)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4331)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11101)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(6995)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(16405)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(4309)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4918)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา
2561
(70%)
MBA
IELTS
chulatutor