ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้
ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-19 เปิดอ่านแล้ว : 5871 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

ด่วนที่สุด

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการย้ายฯ (ว ๒๔/๒๕๖๐)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๗๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๒๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งให้ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยื่นคําร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไว้เป็น การชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง ทางปกครอง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครอง ชั้นต้น (ศาลอุบลราชธานี) เป็นให้ยกคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการต่อไป จึงมีมติดังนี้

๑. ให้ยกเลิกการชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๒. กําหนดให้ดําเนินการพิจารณาย้าย ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๒.๒ กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการพิจารณาย้าย ผู้ที่ยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ที่มีอยู่เดิม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

ภารกิจระบบตําแหน่งและวิทยฐานะที่ ๒ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๔๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๒๙

 

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้ ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน
ถ้ากศจ.
พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปได้