ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

Advertisement

Advertisement

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-25 เปิดอ่านแล้ว : 2553 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership Schoolกว่า 40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเปิดเรียนได้ทันช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในหลากหลายประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้งานเดินหน้าตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ เห็นชอบ (ร่าง) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยมี รมช.ศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) เป็นที่ปรึกษา มีประธานคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan), เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ, นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและวิจัย

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Task Force โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ปลดล็อคกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนหลักสูตรและงานด้านวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในระยะเริ่มต้นโครงการก็มีความสำคัญ จึงได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์เปิดตัวและแนะนำโครงการความยาวประมาณ 2 นาที เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนที่จะนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางต่อไป

เช่นเดียวกับ “ข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project” ซึ่งที่ประชุมได้หารือและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ มีรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ข้อตกลงดังกล่าว จึงมีข้อมูลประกอบในหลายส่วน อาทิ

- วัตถุประสงค์โครงการ

- การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

- การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในบริบทที่แตกต่างกัน

- การบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดพิธีลงนามได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ โดยจะเรียนเชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลด้านการศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการเตรียมการเพียง 2 เดือน แต่ทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จนทำให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 40 แห่ง ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและจับคู่กับภาคเอกชนที่จะให้การสนับสนุนแล้ว

โดยเตรียมที่จะประกาศรายชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ และเชื่อว่ามีความพร้อมที่จะเริ่มโครงการ พร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) ของโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นี้ อย่างแน่นอน โดยคู่มือดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการร่วมจัดการศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง, กิจกรรมในโครงการและการดำเนินงาน ตลอดจนการนิเทศและติดตามผลโครงการ และอื่น ๆ

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

ขอบพระคุณที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership
School)