อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 37183 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา 086-8686810

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน (ว๒๐/๒๕๖๐), หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ก.ค.ศ. กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ลว 10 ตค 60ประกอบเป็นนโยบายการพัฒนาครูแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นนั้น

โดยนัยของหลักเกณฑ์ฯ ว๒๒/๒๕๖๐ ข้อ ๑. ความโดยสรุปว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินนโยบายโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรขึ้น และจัดให้มีการลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ในระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ครูผู้สอนได้พิจารณาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองและความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลัก

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ส่วนที่ ๑ ครูจะต้องประเมินตนเอง ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ นำผลการประเมินมาประมวลเขียนเป็นแผนพัฒนาตนเอง เพื่อขออนุมัติใช้แผนพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ หลังจากจองหลักสูตรอบรม นำมาเขียนอธิบายว่า ทำไมต้องเลือกหลักสูตรนั้น คาดหวังผลสำเร็จจากการอบรมอย่างไร และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเข้ารับการอบรมตามลำดับต่อๆ มา

ในการนี้ หลักสูตรของหน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู ๑๘ หลักสูตร ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน ๑๓ และหลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะ ๕ กลุ่มสาระ ได้สอดแทรกความรู้เรื่องนี้ ในกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ID PLAN ทั้งหมดที่นี่>>

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) การงาน

Advertisement

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) คณิตศาสตร์

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) ปฐมวัย

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) ภาษาไทย

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) สังคมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 

 

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
อ่านที่นี่!!
ทำไมครู
จึงต้องทำ
แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ