สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561
จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561

Advertisement

จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-06 เปิดอ่านแล้ว : 34153 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำประเด็นที่หลายคนสงสัย คือ คุณครูจะสามารถยื่นคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์เดิม (ว 17/2552 ) ได้จนถึงภายใน 5 ก.ค. 2561 เท่านั้น ทำให้คุณครูหลายท่านกังวลในการทำผลงานวิชาการครับ วันนี้จึงขอนำ คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำขึ้นมาเผยแพร่ทำความเข้าใจให้กับคุณครู หวังว่าข้อมูลนี้เมื่อคุณครูอ่านจบแล้ว คงจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทกท่านครับ

คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ยกกรณีตัวอย่างการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับการยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 และ ว 21/2560 ไว้ ดังนี้

1. การยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม (ว 17/2552, ว 10/2554, ว 13/2556) ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

“ข้อ 1.1 กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้นแต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้"
>>ตัวอย่างที่ 1

นาง ก ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 13/2556 ส่งถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมัติ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลอนุมัติย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ซึ่ง ณ วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น

ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีนี้ จึงเป็นกรณีที่

มีคุณสมบัติครบและสามารถขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะถัดไปคือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ

ว 17/2552 ได้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ดังนั้น หาก นาง ก ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งมติ จะครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

“ข้อ 1.2 กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคำขอได้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

>>ตัวอย่างที่ 2

นาย ค ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 17/2552 ส่งถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หาก นาย ค ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 17/2552 อีกครั้งหนึ่ง ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือ

แจ้งมติ จะครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

 

“ข้อ 3. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552 อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ” ตามกรณี ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 3

นางสาว ง ได้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 และสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอไว้ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560

(5 กรกฎาคม 2560) หาก นางสาว ง ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ

ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ

ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นคำขอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

“ข้อ 4. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552  ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

>>ตัวอย่างที่ 4

นาย จ ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 อยู่ก่อน

ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็น

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ครบ 1 ปี) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 (มีคุณสมบัติหลังประกาศใช้หลักเกณฑ์

และวิธีการฯว 21/2560) หาก นาย จ ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561

“ข้อ 5. ผู้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไปการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

>>ตัวอย่างที่ 5

นางสาว น วุฒิ  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

แต่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รายงานการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

โดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (รายงานการศึกษาต่อเรียนหลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ต้องเป็นวุฒิในสาขาเดียวกันกับวุฒิปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว) หาก นางสาว น ประสงค์

จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 สามารถนำคุณวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลา

ในการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ โดยให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ถึงวันที่ 30 กัน

2. การยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ตามข้อ 7 ให้ดำเนินการ ดังนี้

 

“7. ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้"

ข้อ 2.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และข้อ 2.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่คุณสมบัติ

ตามข้อ 2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ข้อ 2.4 การพัฒนา และข้อ 2.5 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ให้นำไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้

7.1 มีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้

7.1.1 การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง

7.1.2 การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก. ค.ศ.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง

7.2 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7.3 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าวตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

นาง ก ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 -

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน)

 1. มีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ย้อนหลัง

เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้

>>>>>>>>> ปีที่ 1  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2556 มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 2  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557

มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Advertisement

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 3  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558

มีภาระงานสอนสะสม 900 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 4  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559

มีภาระงานสอนสะสม 650 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)

>>>>>>>>> ปีที่ 5  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560

มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560)
 1. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดนาง ก เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่ 4 มิถุนายน 2561)
 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

>>>>>>>>>  นาง ก ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ย้อนหลังรายปีการศึกษา จำนวน 5 ปีการศึกษา ดังนี้

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2555) วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556

ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  - 40 -

"สรุป นาง ก เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ"

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ

 1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน
 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ รวม 4,000 ชั่วโมง
 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560)
 1. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่ 4 มิถุนายน 2561)ทั้งนี้ ในวันที่นาง ก ยื่นคำขอและในวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับคำขอผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 ต้องยังไม่หมดอายุ เนื่องจากการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับคำขอ
 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 ปีการศึกษา

ตัวอย่างที่ 2

นาง ข ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และประสงค์

ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

แต่ในวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว (วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี 10 เดือน

จึงมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ครบ 5 ปี ขาดอยู่ 1 ปี 2 เดือน ซึ่งจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะ

ครูชำนาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ

ว 21/2560 ดังนี้

 1. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561
 2. ต้องมีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้

>>>>>>>>> ปีที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2556 – 4 กันยายน 2557

มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2557 – 4 กันยายน 2558

มีภาระงานสอนสะสม 720 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)

>>>>>>>>> ปีที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2558 – 4 กันยายน 2559

มีภาระงานสอนสะสม 950 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ปีที่ 1 - 3 เป็นการปฏิบัติงานอยู่ก่อนที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้

ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724-3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553

>>>>>>>>> ปีที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กันยายน 2560 (เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการประกาศใช้

หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560)

ช่วงที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กรกฎาคม 2560 (10 เดือน)

มีภาระงานสอนสะสม 576 ชั่วโมง โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีภาระงานอื่น 4 ชั่วโมง)

ช่วงที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 4 กันยายน 2560 (2 เดือน)

มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 154 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน

14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (112 ชั่วโมง) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานอื่น 32 ชั่วโมง

และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 10 ชั่วโมง

สรุป ปีที่ 4 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 730 ชั่วโมงต่อปี

>>>>>>>>> ปีที่ 5 วันที่ 5 กันยายน 2560 – 4 กันยายน 2561 (เป็นการปฏิบัติงานหลังวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้แล้ว)มีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (760 ชั่วโมงต่อปี) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานอื่น 40 ชั่วโมงต่อปีและมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 50 ชั่วโมงต่อปีตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปีโดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 5 กันยายน 2556–4 กันยายน 2561)
 1. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นาง ข เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นาง ข ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จำนวน 20 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อนำมาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ

 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา นาง ข ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้ปีการศึกษาที่ 1- 4 ผู้ดำรงตำแหน่งครูไม่เคยได้รับการประเมินรายปีการศึกษาตาม ว 21/2560 มาก่อน ดังนั้น ในปีที่จะยื่นขอรับการประเมินให้ผู้ดำรงตำแหน่งครู รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และประเมินตนเองย้อนหลังเป็นรายปีการศึกษา จำนวน 4 ปีการศึกษา และเสนอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาต่อไป

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557

ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2560) วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดเนื่องจากในปีการศึกษาที่ 5 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 5 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งครู ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตาม ว 21/2560 เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านและประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษให้นำผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในปีที่การศึกษาที่ 1 – 5 เสนอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการต่อไป

สรุป นาง ข จะเป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ไม่ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ

 1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ รวม 4,100 ชั่วโมง
 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 5 กันยายน 2555 - 4 กันยายน 2561)
 1. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จำนวน 20 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อนำมาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมีผลการประเมิน
  ที่มา :  คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(9070)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(2808)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(2890)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(6053)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(10096)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(8899)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(25727)

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(9364)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(3766)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(4675)


Tags
จริงหรือ!!
ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน
5
ก.ค.
2561
MBA
IELTS
chulatutor