จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561
จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561

Advertisement

Advertisement

จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-06 เปิดอ่านแล้ว : 34605 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จริงหรือ!! ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน 5 ก.ค. 2561

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำประเด็นที่หลายคนสงสัย คือ คุณครูจะสามารถยื่นคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์เดิม (ว 17/2552 ) ได้จนถึงภายใน 5 ก.ค. 2561 เท่านั้น ทำให้คุณครูหลายท่านกังวลในการทำผลงานวิชาการครับ วันนี้จึงขอนำ คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำขึ้นมาเผยแพร่ทำความเข้าใจให้กับคุณครู หวังว่าข้อมูลนี้เมื่อคุณครูอ่านจบแล้ว คงจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทกท่านครับ

คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ยกกรณีตัวอย่างการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับการยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 และ ว 21/2560 ไว้ ดังนี้

1. การยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม (ว 17/2552, ว 10/2554, ว 13/2556) ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

“ข้อ 1.1 กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้นแต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้"
>>ตัวอย่างที่ 1

นาง ก ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 13/2556 ส่งถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมัติ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลอนุมัติย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ซึ่ง ณ วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น

ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีนี้ จึงเป็นกรณีที่

มีคุณสมบัติครบและสามารถขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะถัดไปคือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ

ว 17/2552 ได้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ดังนั้น หาก นาง ก ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งมติ จะครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

“ข้อ 1.2 กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคำขอได้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

>>ตัวอย่างที่ 2

นาย ค ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 17/2552 ส่งถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หาก นาย ค ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 17/2552 อีกครั้งหนึ่ง ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือ

แจ้งมติ จะครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

 

“ข้อ 3. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552 อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ” ตามกรณี ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 3

นางสาว ง ได้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 และสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอไว้ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560

(5 กรกฎาคม 2560) หาก นางสาว ง ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ

ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ

ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นคำขอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

“ข้อ 4. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่30 กันยายน 2552  ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

>>ตัวอย่างที่ 4

นาย จ ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 อยู่ก่อน

ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็น

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ครบ 1 ปี) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 (มีคุณสมบัติหลังประกาศใช้หลักเกณฑ์

และวิธีการฯว 21/2560) หาก นาย จ ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561

“ข้อ 5. ผู้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไปการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

>>ตัวอย่างที่ 5

นางสาว น วุฒิ  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

แต่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รายงานการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

โดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (รายงานการศึกษาต่อเรียนหลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ต้องเป็นวุฒิในสาขาเดียวกันกับวุฒิปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว) หาก นางสาว น ประสงค์

จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 สามารถนำคุณวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลา

ในการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ โดยให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ถึงวันที่ 30 กัน

2. การยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ตามข้อ 7 ให้ดำเนินการ ดังนี้

 

“7. ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้"

ข้อ 2.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และข้อ 2.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่คุณสมบัติ

ตามข้อ 2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ข้อ 2.4 การพัฒนา และข้อ 2.5 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ให้นำไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้

7.1 มีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้

7.1.1 การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง

7.1.2 การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก. ค.ศ.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง

7.2 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7.3 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าวตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

นาง ก ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 -

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน)

 1. มีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ย้อนหลัง

เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้

>>>>>>>>> ปีที่ 1  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2556 มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 2  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557

มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Advertisement

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 3  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558

มีภาระงานสอนสะสม 900 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 4  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559

มีภาระงานสอนสะสม 650 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)

>>>>>>>>> ปีที่ 5  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560

มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560)
 1. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดนาง ก เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่ 4 มิถุนายน 2561)
 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

>>>>>>>>>  นาง ก ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ย้อนหลังรายปีการศึกษา จำนวน 5 ปีการศึกษา ดังนี้

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2555) วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556

ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  - 40 -

"สรุป นาง ก เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ"

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ

 1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน
 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ รวม 4,000 ชั่วโมง
 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560)
 1. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่ 4 มิถุนายน 2561)ทั้งนี้ ในวันที่นาง ก ยื่นคำขอและในวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับคำขอผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 ต้องยังไม่หมดอายุ เนื่องจากการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับคำขอ
 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 ปีการศึกษา

ตัวอย่างที่ 2

นาง ข ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และประสงค์

ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

แต่ในวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว (วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี 10 เดือน

จึงมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ครบ 5 ปี ขาดอยู่ 1 ปี 2 เดือน ซึ่งจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะ

ครูชำนาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ

ว 21/2560 ดังนี้

 1. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561
 2. ต้องมีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้

>>>>>>>>> ปีที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2556 – 4 กันยายน 2557

มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

>>>>>>>>> ปีที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2557 – 4 กันยายน 2558

มีภาระงานสอนสะสม 720 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)

>>>>>>>>> ปีที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2558 – 4 กันยายน 2559

มีภาระงานสอนสะสม 950 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ปีที่ 1 - 3 เป็นการปฏิบัติงานอยู่ก่อนที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้

ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724-3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553

>>>>>>>>> ปีที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กันยายน 2560 (เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการประกาศใช้

หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560)

ช่วงที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กรกฎาคม 2560 (10 เดือน)

มีภาระงานสอนสะสม 576 ชั่วโมง โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีภาระงานอื่น 4 ชั่วโมง)

ช่วงที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 4 กันยายน 2560 (2 เดือน)

มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 154 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน

14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (112 ชั่วโมง) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานอื่น 32 ชั่วโมง

และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 10 ชั่วโมง

สรุป ปีที่ 4 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 730 ชั่วโมงต่อปี

>>>>>>>>> ปีที่ 5 วันที่ 5 กันยายน 2560 – 4 กันยายน 2561 (เป็นการปฏิบัติงานหลังวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้แล้ว)มีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (760 ชั่วโมงต่อปี) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานอื่น 40 ชั่วโมงต่อปีและมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 50 ชั่วโมงต่อปีตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปีโดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 5 กันยายน 2556–4 กันยายน 2561)
 1. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นาง ข เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นาง ข ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จำนวน 20 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อนำมาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ

 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา นาง ข ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้ปีการศึกษาที่ 1- 4 ผู้ดำรงตำแหน่งครูไม่เคยได้รับการประเมินรายปีการศึกษาตาม ว 21/2560 มาก่อน ดังนั้น ในปีที่จะยื่นขอรับการประเมินให้ผู้ดำรงตำแหน่งครู รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และประเมินตนเองย้อนหลังเป็นรายปีการศึกษา จำนวน 4 ปีการศึกษา และเสนอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาต่อไป

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557

ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

>>>>>>>>> ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2560) วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดเนื่องจากในปีการศึกษาที่ 5 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 5 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งครู ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตาม ว 21/2560 เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านและประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษให้นำผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในปีที่การศึกษาที่ 1 – 5 เสนอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการต่อไป

สรุป นาง ข จะเป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ไม่ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ

 1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ รวม 4,100 ชั่วโมง
 1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (วันที่ 5 กันยายน 2555 - 4 กันยายน 2561)
 1. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จำนวน 20 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อนำมาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
 1. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมีผลการประเมิน
  ที่มา :  คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
จริงหรือ!!
ครูต้องยื่นวิทยฐานะเกณฑ์เดิมภายใน
5
ก.ค.
2561