สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)
สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

Advertisement

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-06-19 เปิดอ่านแล้ว : 2862 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

สถานี ก.ค.ศ.

การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้วสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว 13/2556) ในกรณีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ให้ได้รับทราบไปแล้ว ในสัปดาห์นี้จะนำเสนอการพิจารณาคุณสมบัติกรณีผู้ขอเสนอผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เป็นผลงานที่ผู้ขอรับ
การประเมินที่มีผลงานดีเด่นที่ได้ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ และนำมาเสนอขอรับการประเมิน โดย ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาผลงานดังกล่าวอีกครั้งว่าสามารถเทียบเคียงได้กับรางวัลสูงระดับชาติขึ้นไปหรือไม่ ในการรายงาน 


ผู้ขอต้องรายงานผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ตามองค์ประกอบ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 

(1) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน 


(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(3) เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ 

และ (4) เป็นแบบอย่างที่ให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ จะพิจารณาจากการรายงานตามองค์ประกอบและเอกสารการรายงานของผู้ขอเป็นสำคัญ ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้ขอรับการประเมินส่วนใหญ่รายงานข้อมูล 4 องค์ประกอบ ไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานดังกล่าว รวมทั้งนำรางวัลที่ ก.ค.ศ. ไม่รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ก.ค.ศ. รับรอง 203 รางวัล) มาเสนอขอเป็นผลงานเทียบเคียง และผลงานดังกล่าวไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

 

ตำแหน่ง

คำขอทั้งหมด

ผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ

วิเคราะห์แล้ว

รอเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ

คงเหลือ

มีคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

รวม

ครู

1,883

180

385

565

750

568

ผู้บริหารสถานศึกษา

2,976

164

806

970

1,170

836

ผู้บริหารการศึกษา

375

9

173

182

8

185

ศึกษานิเทศก์

103

4

19

23

10

70

รวม

5,337

357

1,383

1,740

1,938

1,659

 

สำหรับจำนวนผลการพิจารณาคุณสมบัตินั้น อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณาไปแล้ว จำนวน 1,740 ราย และขอสรุปข้อมูลที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

 

                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

ทั้งนี้ การแจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบนั้น ในระยะแรกเป็นการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อให้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งเหตุผลในการพิจารณาสำหรับรายที่ ก.ค.ศ. มีมติว่าไม่มีคุณสมบัติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบเพื่อแจ้งผู้ขอทราบต่อไป

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ และรายใดที่มีรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติและประกาศทางเว็บไซต์แล้วนั้น ก.ค.ศ. จะตั้งคณะกรรมการไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ขอให้ท่านได้เตรียมเอกสารหลักฐานรอรับการประเมินต่อไป

 

 

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

 

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  11  มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สถานี
ก.ค.ศ.
การประเมินวิทยฐานะ
13/2556
(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)