สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน พร้อมบัญชีการจัดสรรรายโรงเรียน (กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน พร้อมบัญชีการจัดสรรรายโรงเรียน (กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน พร้อมบัญชีการจัดสรรรายโรงเรียน (กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-08-21 เปิดอ่านแล้ว : 7305 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน พร้อมบัญชีการจัดสรรรายโรงเรียน (กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

เรื่อง จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ รายการ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน นั้น

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว จึงจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดภาระงานครูในด้านธุรการ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทั้งนี้ จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปตามมาตรา ๕๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันได้ ก็ต่อเมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แย้มเกษร) 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๒๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๔

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน พร้อมบัญชีการจัดสรรรายโรงเรียน (กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

1. หนังสือ - 04006_ว4726

2. บัญชีจัดสรรรายโรง

3. สรุปรายเขต

ที่มา : สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(1684)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(2082)

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ...(3965)

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(49055)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3289)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(10707)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(17292)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4554)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11254)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(7097)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์
รายการโต๊ะ
-
เก้าอี้นักเรียน
พร้อมบัญชีการจัดสรรรายโรงเรียน
(กรณีกันเงินงบประมาณปี
พ.ศ.2560
ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
MBA
IELTS
chulatutor