ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-08-24 เปิดอ่านแล้ว : 20204 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สวัสดีครับ วันนี้ (24 สิงหาคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมีวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน สถานศึกษา ซึ่งสามารถเลือกดําเนินการจ่ายเป็นเงินสด หรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ครับ

1 ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 

2 ค่าเสื้อผ้า และวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน

3 ค่าอาหาร หรือคูปองค่าอาหาร 

4 ค่าพาหนะในการเดินทาง หรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน

5 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการ จําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น

6 สําหรับนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org/ มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐาน สําหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียน ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

6.1 โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัด เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

6.2 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวส่งงบประมาณ กลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS

Advertisement

โดย ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการ และจํานวนเงินแต่ละรายการ ที่ส่งคืน) พร้อมหนังสือนําส่ง แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

7 กรณีสถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

8 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน และใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน

สําหรับรายละเอียดบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจนรายบุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org โดยเข้าระบบด้วยรหัสของเจ้าหน้าที่โรงเรียนครับ

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ด้านล่างครับ

1. หนังสือแจ้ง จัดสรร นร. ยากจน 1.2561

2. บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติสรุปรายเขต 1.61

3. บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก 1.61

4. บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รายโรง 1.61

5. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร 1.61

อ้างอิงข้อมูลจาก  : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา
2561