สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)
สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

Advertisement

Advertisement

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-07 เปิดอ่านแล้ว : 17297 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

สวัสดีครับวันนี้ (7 ก.ย. 2561 ) สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ ว12/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ โดยหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการ มีใจความดังนี้ครับ..

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด กรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ชุด 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ชุด 

๓. แบบเสนอขอรับการประเมิน จํานวน ๑ ชุด

๔. คําชี้แจง กรอบการประเมิน และแบบประเมิน จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ทุกตําแหน่ง มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้หน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะเริ่มต้นของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ เฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้แก่

๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ

๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชํานาญการพิเศษ

๑.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

๑.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

๒. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

Advertisement

ทั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ กรณีที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ผู้ดํารง ตําแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่าน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ก่อน

สําหรับผู้ขอรับการประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ดําเนินการ ดังนี้

๑) การขอมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด ให้ส่งคําขอ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สําหรับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เมื่อดําเนินการประเมินแล้วให้ส่งผลการประเมินถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๒) การขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด ให้ส่วนราชการ ต้นสังกัดส่งคําขอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓. สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

คลิกตามสังกัด เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

สังกัด สพฐ.

สังกัด กศน.

สังกัด สช.

ขอบคุณที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สายบริหารมาแล้ว!!
หลักเกณฑ์/วิธีการ
ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะแนวใหม่!!
ตามหลักเกณ์
ว12/2561
(7
ก.ย.
61)