อุทาหรณ์ การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามัน “รถยนต์ส่วนตัว” โดยใช้สิทธิราชการ อาจมีความผิด!!
อุทาหรณ์ การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามัน “รถยนต์ส่วนตัว” โดยใช้สิทธิราชการ อาจมีความผิด!!

Advertisement

Advertisement

อุทาหรณ์ การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามัน “รถยนต์ส่วนตัว” โดยใช้สิทธิราชการ อาจมีความผิด!!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-26 เปิดอ่านแล้ว : 21238 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อุทาหรณ์ การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามัน “รถยนต์ส่วนตัว” โดยใช้สิทธิราชการ อาจมีความผิด!!

เบิกจ่ายเงินค่าน้ํามัน “รถยนต์ส่วนตัว” โดยใช้สิทธิราชการ!

นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ

กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

การใช้รถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายค่าน้ํามันรถยนต์ที่ใช้ในราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบของ ทางราชการ และในทางปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐหลายแห่งอาจทําสัญญากับสถานีบริการน้ํามันขอสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง กับสถานีบริการน้ํามันแบบเครดิต โดยจะขอสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงก่อน แล้วสถานีบริการน้ํามันจะวางบิลเงินสด เพื่อเรียกเก็บเงินกับหน่วยงานของรัฐในภายหลัง คดีปกครองที่จะนํามาเป็นอุทาหรณ์ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลแห่งหนึ่งทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทําให้ราชการได้รับความเสียหาย โดยร่วมกัน กระทําความผิด คือ นํารถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ํามันเชื้อเพลิง โดยให้ผู้ขาย (สถานีบริการน้ํามัน) ออกบิลเงินเชื่อมาขอรับ ชําระหนี้รวมกับบิลเงินเชื่อที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ส่วนกลางและเบิกจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงตามบิลเงินเชื่อ

คดีนี้มีความน่าสนใจเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือวิธีการของการกระทําของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว และถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่จะทําให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา จะต้องระมัดระวังและหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อไป

มูลเหตุของคดีนี้เกิดจาก นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําตามที่กล่าวข้างต้น โดยพฤติการณ์รับฟังยุติได้ว่า เจ้าหน้าที่นํารถยนต์ส่วนตัว ไปเติมน้ํามันกับสถานีบริการน้ํามันที่เทศบาลได้ตกลงใช้บริการเติมน้ํามันสําหรับรถยนต์ราชการ โดยลงชื่อเป็นผู้รับของ ในบิลเงินเชื่อที่ไม่ได้ระบุว่าเติมให้กับรถยนต์ส่วนกลางคันใด ไม่ได้ระบุวันที่เติมน้ํามัน จํานวนน้ํามันตามบิลเงินเชื่อ มากกว่าความจุของถังน้ํามันรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน จากนั้นผู้ขาย (สถานีบริการน้ํามัน) นําบิลเงินเชื่อมาขอรับชําระหนี้ รวมกับบิลเงินเชื่อที่เติมน้ํามันให้กับรถยนต์ราชการ (รถยนต์ส่วนกลาง) ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีใบสั่งจ่ายน้ํามันที่อนุมัติและไม่ได้จัดทําสมุดบันทึกการใช้รถยนต์

หลังจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบสวนข้อเท็จจริงและ รายงานผลการสอบสวนต่อกระทรวงการคลัง ผู้มีอํานาจจึงได้มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันกระทําความผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕

โดยหนึ่งในนั้น คือ ปลัดเทศบาล ซึ่งขณะเกิดเหตุปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง และเป็นหัวหน้าพัสดุมีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายน้ํามัน มีอํานาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ํามันตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ มีอํานาจลงนาม สั่งจ่ายเช็คทั้งที่ไม่มีฎีกาและเจ้าหนี้ที่จะต้องจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คซ้ําซ้อนและสั่งจ่ายเช็คชําระหนี้เกินจํานวน

Advertisement

ปลัดเทศบาล ไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คําสั่ง และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยกอุทธรณ์ ปลัดเทศบาลจึงฟ้องศาลปกครองขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คําสั่งให้ปลัดเทศบาล (ผู้ฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

โดยผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเบิกจ่ายน้ํามันของรถยนต์ส่วนกลางว่า ไม่มีการกําหนดปริมาณหรือควบคุมน้ํามันที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ส่วนกลาง การขอเบิกจ่ายน้ํามันเมื่อเติมน้ํามันแล้ว สถานีบริการน้ํามันจะระบุจํานวนลิตร ผู้ขอเบิกจะต้องขออนุมัติปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตามแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกน้ํามันที่ระเบียบกําหนดไว้ เมื่อมีการอนุมัติแล้วก็นําใบขอเบิกไปสั่งจ่ายน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามัน และสถานีบริการน้ํามันก็จะจ่ายน้ํามันให้ ซึ่งใบขอเบิกที่นําไปสั่งจ่ายน้ํามันที่สถานีบริการ น้ํามันนั้นไม่มีการระบุจํานวนลิตร เมื่อมีการจ่ายน้ํามันแล้ว สถานีบริการน้ํามันก็จะระบุจํานวนลิตรและจํานวนเงิน ลงในบิลเงินเชื่อของสถานีบริการน้ํามัน และรวมบิลเงินเชื่อเป็นงวด ๆ มาวางบิลเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ํามันให้กับสถานี บริการน้ํามันในภายหลัง

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารภารกิจ ของเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล และมีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ มีหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ส่วนกลางในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อ บิลเงินเชื่อหลายฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผู้ฟ้องคดี ลงชื่อเป็นผู้รับของโดยไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนว่าเติมให้รถยนต์คันใด และบิลเงินเชื่อหลายฉบับที่มีจํานวนน้ํามัน ที่เติมมากกว่าความจุของถังน้ํามันรถยนต์ของเทศบาลแต่ละคัน แล้วให้สถานีบริการน้ํามัน นําบิลเงินเชื่อดังกล่าว มารวมกับบิลเงินเชื่อที่เติมน้ํามันให้กับรถยนต์ของทางราชการเพื่อขอชําระหนี้ และผู้ฟ้องคดีปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา นํารถยนต์ส่วนตัวไปเติมน้ํามัน และผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าลงชื่อรับของ ในบิลเงินเชื่อหลายฉบับโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ของทางราชการคันใด

จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นผู้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ํามัน เชื้อเพลิงและร่วมกับเจ้าหน้าที่ลงนามสั่งจ่ายเช็คให้สถานีบริการน้ํามัน ทั้งที่ไม่มีฎีกาและเจ้าหนี้ที่ต้องจ่าย และชําระหนี้ ให้เจ้าหนี้เกิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาล

ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๖๒ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๗) ไ๒๕๕๕)

คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรืออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยโอกาส ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทําทุจริตต่อราชการ นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจอนุมัติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ราชการกําหนดต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยทุจริตหรือจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว้เสียเอง เพราะการปล่อยปละละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจ เมื่อเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐหรืองบประมาณของแผ่นดินถือว่าเป็นการกระละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

(สําหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ศาลนํามาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดีนี้ ปัจจุบันระเบียบดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แทน ซึ่งหลักการและสาระสําคัญมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)

ขอบคุณที่มาจาก : กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
อุทาหรณ์
การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามัน
“รถยนต์ส่วนตัว”
โดยใช้สิทธิราชการ
อาจมีความผิด!!