สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คุณครูรู้ยัง!! กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561 ต้องประเมิน คงวิทยฐานะ ถ้าไม่ประเมินอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป
คุณครูรู้ยัง!! กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561 ต้องประเมิน คงวิทยฐานะ ถ้าไม่ประเมินอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป

Advertisement

คุณครูรู้ยัง!! กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561 ต้องประเมิน คงวิทยฐานะ ถ้าไม่ประเมินอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-28 เปิดอ่านแล้ว : 88767 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูรู้ยัง!! กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561 ต้องประเมิน คงวิทยฐานะ ถ้าไม่ประเมินอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีประเด็นที่สำคัญในการประเมินเลื่อนเงินครูมาฝากครับ เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้มีการยกเลิก การเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือน และให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ จะเริ่มประเมินการเลื่อนเงินเดือนในรูปแบบใหม่ (ร้อยละ) ครั้งแรกในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 และเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 ครับ

ดังนั้นเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอยกประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ คือ ในข้อ 7 ระบุว่า

(สำหรับประเด็นอื่นๆถ้ามีเวลาจะนำเสนอให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับครับ)

          การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง

    ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้คำนวณจากฐานในการคำนวณของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่

         การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา 55 ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดีขึ้นไป หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน แล้วแต่กรณี

          ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นหรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ำกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นำผลการประเมินผล การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก : กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561

          เมื่อพิจารณาในข้อที่ 7 วรรคที่ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 จะพบว่า คุณครูต้องมีการประเมินตามมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจะมีสิทธิประเมินเลื่อนเงินเดือนในระดับดีขึ้นไป ครับ

Advertisement

          โดยมาตราที่ 55 ของ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ระบุว่า

          ให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

          กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

(2) ให้ดำเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 หรืองดเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา 110 (6)

การดำเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อ้างอิงข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

          สรุปก็คือ ถ้าคุณครูไม่ได้รับการประเมินตามมาตรา 55 ของ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก็จะอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป แล้วแต่กรณีครับ

          ซึ่งนี่อาจจะทำให้คุณครูทุกท่านที่มีวิทยฐานะจะต้องประเมินเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (คงสภาพ) ซึ่งก.ค.ศ. คงมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยก..(8443)

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร..(1580)

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน..(10426)

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ..(13170)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(7090)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(8816)

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒..(7188)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(4008)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(3515)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(10958)


Tags
คุณครูรู้ยัง!!
กฎ
ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนครู
พ.ศ.
2561
ต้องประเมิน
คงวิทยฐานะ
ถ้าไม่ประเมินอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
หรือเลื่อนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับดีขึ้นไป
MBA
IELTS
chulatutor