อ่านที่นี่!! สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
อ่านที่นี่!! สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่!! สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-17 เปิดอ่านแล้ว : 23039 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ที่จะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย มาให้ทุกท่านได้ศึกษา ดังนี้ครับ

สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ที่จะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของภาครัฐ มีสูตรการคำนวณ ณ วันที่สิ้นสุดงวดของแต่ละงวด ดังนี้

สิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวจะได้รับ = (จำนวนสมาชิก X จำนวนเงินค่าสงเคราะห์รายศพ) - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการตามระเบียบฯ 4% + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. งวดหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ของเดือนที่แล้ว ถึงวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน

2. จำนวนเงินค่าสงเคราะห์รายศพ คิดในอัตราศพละ 1 บาท ตามระเบียบฯ ช.พ.ค. ข้อ 14 และระเบียบฯ ช.พ.ส. ข้อ 12

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ คิดตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐ พ.ศ. 2547 ข้อ 16 (4) ที่กำหนดให้คิดร้อยละ 4 สำหรับกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน

4. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ต้องไม่ตกอยู่ในความผูกพัน

Advertisement

ตัวอย่าง 1

คำถาม : สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. นาย ก. ซึ่งถึงแก่ความตาย เมื่อคำนวณ ตามสูตร เท่ากับเท่าใด

คำตอบ : จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นงวด มีจำนวน 900,000 คน คูณ เงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท = 900,000 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ 4% = 36,000 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินที่ครอบครัว จะได้รับ เท่ากับ 900,000 – 36,000 = 864,000 บวก เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพัน

ตัวอย่าง 2

คำถาม : สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส. นาง ข. ซึ่งถึงแก่ความตาย เมื่อคำนวณ ตามสูตร เท่ากับเท่าใด

คำตอบ : จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นงวด มีจำนวน 360,000 คน คูณ เงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท = 360,000 บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ 4% = 14,400 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินที่ครอบครัว จะได้รับ เท่ากับ 360,000 – 14,400 = 345,600 บวก เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพัน สิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวสมาชิกจะได้รับตามตัวอย่างข้างต้น นั้น ระเบียบฯ ช.พ.ค. ข้อ 17 และ ข้อ 29 / ช.พ.ส. ข้อ 15 และ ข้อ 28 กำหนดให้คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์พิจารณาจ่ายเงินค่าจัดการศพและค่าสงเคราะห์ครอบครัวตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการที่กฎหมายอนุญาตให้หักไว้ร้อยละ 4 นั้น ระเบียบฯ ยังกำหนดไว้อีกด้วยว่า ให้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเพียงร้อยละ 80 เท่านั้น โดยต้องจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายของกิจการเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ให้เก็บเป็นเงินทุนสะสมของกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์

อ่านที่นี่!! สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

ขอบคุณที่มา : กิจการ ช.พ.ค และ ช.พ.ส

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
อ่านที่นี่!!
สิทธิประโยชน์ของครอบครัวสมาชิก
ช.พ.ค.
-
ช.พ.ส.