ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

Advertisement

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-08 เปิดอ่านแล้ว : 5844 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คู่มือการจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔๗ มาตรา ๒๓ (๘) กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่จัดทํารายงานประจําปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. และมาตรา ๒๕ กําหนดให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ “บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้ โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้” บรรดาบทบัญญัติที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง กศจ. ดังนั้น กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จึงมีหน้าที่จัดทํารายงาน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

Advertisement

สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปแบบเดียวกัน จึงจัดส่งแบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรายงาน ผลการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และจัดส่งคืนมายังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ อาจรายงานข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลตามแบบรายงาน ที่กําหนด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลด้วยก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณนภาพร เบอร์ 02-280-2826, 02-280-2823

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา