ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-20 เปิดอ่านแล้ว : 7722 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานจํานวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานจํานวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานจํานวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มี ตัวตนจริงในห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ VDO Conference และได้เสนอมาตรการในการแก้ปัญหา ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนดําเนินการจําหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กําหนด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และผู้อํานวยการโรงเรียน ภายวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพรียงกัน

๓. ให้โรงเรียนดําเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC และรายงานไปยังสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันข้อมูลมาภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจําแนกจํานวน นักเรียนที่มีความจําเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจํานวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรร งบประมาณ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจําหน่ายออกจากทะเบียนได้

๔. ให้เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจํานวนนักเรียนและรับรองยืนยันความ ถูกต้องเพื่อใช้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และรายงานสํางานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

Advertisement

๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม ข้อมูลที่ได้รับรายงานในข้อ ๔

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน ดําเนินการตามมาตรการในการแก้ปัญหาตาม รายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน