ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Advertisement

Advertisement

ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-12-20 เปิดอ่านแล้ว : 17706 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเผยแพร่ หนังสือ ว24/2561 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดีงนี้ครับ

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ต่อมาสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยขอกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เคยดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เพิ่มเติมจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง
มาตรฐานตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา