ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่ง บุคลากรในสังกัด ห้าม เปิดติวสอบ ผอ.รร.-ผอ.สพท. โดยเด็ดขาด
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่ง บุคลากรในสังกัด ห้าม เปิดติวสอบ ผอ.รร.-ผอ.สพท. โดยเด็ดขาด

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่ง บุคลากรในสังกัด ห้าม เปิดติวสอบ ผอ.รร.-ผอ.สพท. โดยเด็ดขาด

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-12-20 เปิดอ่านแล้ว : 4834 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่ง บุคลากรในสังกัด ห้าม เปิดติวสอบ ผอ.รร.-ผอ.สพท. โดยเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการเผยแพร่ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4681 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี.พ.ศ.2561 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4680 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๔๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๗๔๔๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกําหนดการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทําการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทําเอกสาร จําหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขาด

Advertisement

๒. ให้สอดส่อง กํากับ ดูแลบุคลากรในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใด ที่ส่อไปในทางทุจริต ขอให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่ง บุคลากรในสังกัด ห้าม เปิดติวสอบ ผอ.รร.-ผอ.สพท. โดยเด็ดขาด

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่ง บุคลากรในสังกัด ห้าม เปิดติวสอบ ผอ.รร.-ผอ.สพท. โดยเด็ดขาด

-ขอบคุณที่มาจาก : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.สั่ง
บุคลากรในสังกัด
ห้าม
เปิดติวสอบ
ผอ.รร.-ผอ.สพท.
โดยเด็ดขาด