เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

Advertisement

Advertisement

เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-12 เปิดอ่านแล้ว : 1736 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยทักษิณ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยนครพนม

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- มหาวิทยาลัยนเรศวร

- มหาวิทยาลัยบูรพา

- มหาวิทยาลัยพะเยา

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- มหาวิทยาลัยมหิดล

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Advertisement

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

- สถาบันการพลศึกษา

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- มหาวิทยาลัยเกริก

- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- มหาวิทยาลัยคริสเตียน

- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

- มหาวิทยาลัยตาปี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- มหาวิทยาลัยธนบุรี

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

- มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

 - มหาวิทยาลัยเนชั่น

- มหาวิทยาลัยพายัพ

- มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

- มหาวิทยาลัยภาคกลาง

- มหาวิทยาลัยรังสิต

- มหาวิทยาลัยราชธานี

- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

- มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

- วิทยาลัยเชียงราย

- วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

- วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

- วิทยาลัยดุสิตธานี

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

- วิทยาลัยนครราชสีมา

- วิทยาลัยสันตพล


อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ในระบบ
Admissions
ประจำปีการศึกษา
2558