ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-01 เปิดอ่านแล้ว : 5414 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๒ และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๗๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐/ว๗๗๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ จํานวน ๑ ชุด

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒ ความแจ้งแล้วนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณแล้ว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน พนักงานราชการไม่เพียงพอสําหรับการจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังที่สํานักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ แจ้ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

Advertisement

๑. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และหากภายหลังมีอัตราพนักงานราชการว่างลงทุกกรณี ให้ชะลอการสรรหา และทําสัญญาจ้างไว้ก่อน

๒. หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใด ได้ดําเนินการจ้างหรืออยู่ระหว่างดําเนินการสรรหา เพื่อจ้างพนักงานราชการรายใหม่ (มีประกาศสรรหาก่อนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒) ให้ดําเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมส่งรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยให้สําเนาเอกสาร ประกาศสรรหาและสัญญาจ้าง เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

๓. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานข้อมูลรายละเอียดพนักงานราชการทั้งหมด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่งรายละเอียดให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ File Excel มาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

หนังสือแจ้งเขต 04006/ว512

แบบรายงาน

ที่มา :

สนผ.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา
พนักงานราชการ
รายใหม่