ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-24 เปิดอ่านแล้ว : 4577 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

เรื่อง กําชับการชําระค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. แบบรายงาน จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ แจ้งให้ส่วนราชการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

Advertisement

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหา หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ สถานศึกษาในสังกัดให้ดําเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดมียอดค้างชําระให้เร่งรัดชําระให้แล้วเสร็จโดยด่วน

พร้อมทั้ง รายงานผลการชําระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จํานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ข้อมูลในช่วง 5 เดือนแรก (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ ข้อมูลในช่วง ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๒) ภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ ไฟล์ Excel ตามที่อยู่ E-mail : budgeting01.planobecagmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

หนังสือแจ้ง สพท. กำชับชำระค่าสาธารณูปโภค 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้
เร่งรัดโรงเรียน
จ่ายค่าน้ำ
ค่าไฟ
ที่ค้างชำระโดยด่วน!!