เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย! แนวทางการหาคำตอบ ความสามารถด้านตัวเลขที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ
เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย! แนวทางการหาคำตอบ ความสามารถด้านตัวเลขที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ

Advertisement

Advertisement

เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย! แนวทางการหาคำตอบ ความสามารถด้านตัวเลขที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-08-24 เปิดอ่านแล้ว : 21603 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย! แนวทางการหาคำตอบ ความสามารถด้านตัวเลขที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำแนวข้อสอบมาให้ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่านได้ฝึกทบทวนเพื่อเตรียมตัวในสอบครูผู้ช่วยที่กำลังจะมาถึง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ ครูอีสานติวเตอร์ ติวสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร สังกัด สพฐ. เป็นอย่างสูงครับ


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับการนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์

 

ตัวอย่างที่  1  สุนัข  เป็ด  และงู  ถ้านับหัวรวมกันได้  10  หัว และปรากฏว่า  หัวเป็ดรวมกับหัวงู จะเป็น  4  เท่าของหัวสุนัข  แต่ถ้านับขาจะปรากฏว่าเท่ากันพอดี  อยากทราบว่างูมีกี่ตัว?
ก.  6  ตัว         ข.  3  ตัว      ค.  4 ตัว       ง.  8  ตัว

แนวคิด. 

1.     หัวของเป็ดรวมกับหัวงู จะเป็น 4 เท่าของหัวสุนัข และ 3 ชนิด รวมกันเป็น 12 หัว  

2.    ความเป็นไปได้มีอยู่กรณีเดียวคือ หัวเป็ดกับหัวงู 8 หัว หัวสุนัข 2 เท่านั้น (4 เท่า)
                   นั่นคือ  สุนัข  2  หัว    นับขาได้   8  ขา

3.    ขาสุนัขเท่ากับขาเป็ดรวมกับขางู (ไม่มีขา) เพราะฉะนั้น เป็ดมี 8 ขา เท่ากับ 4 ตัว

                                แทนค่า  = 10 - 2 – 4 = 4      

                                ตอบ  งูมี  4  ตัว Ans.

 

ตัวอย่างที่  2   หมู  วัว  ไก่  และห่าน  นับขารวมกันได้  96  ขา  ขาหมูเท่ากับขาไก่  ขาวัว และขา    ห่านรวมกัน ถ้าขาวัวเท่ากับขาไก่  แต่เป็นครึ่งหนึ่งของขาห่าน อยากทราบว่าสัตว์ทั้ง 4 ชนิดมีกี่ตัว ?

                  ก.  25   ตัว         ข.  30   ตัว     ค.  33  ตัว      ง.  36  ตัว

แนวคิด. 
             1. ขาหมู  =  ¨  = 48                      = 12  ตัว

             2. ขาวัวเท่ากับขาไก่  แต่เป็นครึ่งหนึ่งของขาห่าน 

                  เพราะฉะนั้น  ขาห่าน   48÷ 2     =   24  ขา     = 12   ตัว

                                        ขาวัว      24÷ 2     =   12   ขา    =   3   ตัว

                                        ขาไก่      24÷ 2     =   12   ขา    =  6   ตัว

                   เพราะฉะนั้น  สัตว์ทั้ง  4  ชนิด =   12 + 12+ 3 + 6 = 33    ตัว  Ans.

 

 

ตัวอย่างที่  3   วัว สุกร  และไก่  นับขารวมกันได้  120  ขา   สัตว์ทั้ง  3  ชนิด  มีจำนวนตัวเท่ากัน   อยากทราบว่ามีอย่างละกี่ตัว ?

                      ก.  10  ตัว          ข.  12 ตัว       ค.  20 ตัว       ง.  25  ตัว

แนวคิด. 
             1. วัว 1  ตัว lสุกร 1 ตัว และไก่ 1 ตัว  นับขารวมกันได้ (4+4+2)  = 10 ขา

             2. เพราะฉะนั้น  วัว สุกร  และไก่  นับขารวมกันได้ ¨   =   12  ตัว     Ans.

 

ตัวอย่างที่   4    นก  เสือ  วัว  และสุกร    มีอย่างละเท่า ๆ กัน  ถ้านับขารวมกันได้  182  ขา   อยากทราบว่ามีวัวกี่ตัว ?

                         ก.  10  ตัว         ข.  12  ตัว      ค.  13 ตัว       ง.  15  ตัว

แนวคิด. 

1.   นก เสือ วัว และสุกร  อย่างละ 1 ตัว นับขารวมกันได้(2+4+4+4) = 14 ขา  

2.   เพราะฉะนั้น  นก  เสือ  วัว  และสุกร   £   =  13  ตัว       Ans.

 

ตัวอย่างที่   5    เป็ด กับม้า  เมื่อนับขา ปรากฏว่าขาเป็ดเป็น £ ของขาม้า   ถ้าม้ามี 16  ตัว  เป็ดจะมีกี่ตัว?

                  ก.  10  ตัว               ข.  12  ตัว      ค.  13  ตัว      ง.  15  ตัว

แนวคิด. 
             1. ม้า มี  16  ตัว  มีขา  (16 x 4)    =   64  ขา  

             2. ขาเป็ดเป็น ¨  ของขาม้า เพราะฉะนั้น  ขาเป็ดมี  ¨ x 64 =  24  ขา
                 หมายความว่า  เป็ด ¨   =  12  ตัว      Ans.

 

ตัวอย่างที่   6   ช้าง  หมู  แมว  มีขาอย่างละเท่า ๆ กัน  เมื่อนับขา ปรากฏว่า นับขารวมกันได้  96  ขา   อยากทราบว่าหมูกับแมวรวมกัน  จะมี ?

                         ก.  8  ตัว        ข.  16 ตัว       ค.  24  ตัว      ง.  32  ตัว

แนวคิด. 
          1. ขาช้าง  ขาหมู  ขาแมว  อย่างละ 1 ตัว มีขารวมกัน (4+4+4) =12  ขา     

          2.  จำนวนสัตว์มีชนิดละ  ¨   =  32  ขา
          3.  เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย! แนวทางการหาคำตอบ ความสามารถด้านตัวเลขที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ             มีอย่างละ           ¨   =  8  ตัว    

  4.  นั่นคือ  หมูกับแมวรวมกัน 8 + 8  =  16  ตัว   Ans.

 

 

ตัวอย่างที่  7   ห่าน  8  ตัว  หมู  15  ตัว  นก 4  ตัว  และเต่า  3  ตัว  มีขารวมกับหัวทั้งหมดเท่าไร?

                       ก.  120          ข.  126        ค.  130        ง.  136

แนวคิด. 

1. ห่านมี  8  หัว 16  ขา รวม  24    

2. หมูมี 15 หัว 60 ขา  รวม 75    

3. นกมี 4 หัว 8 ขา รวม 12

4. เต่ามี  3  หัว  12  ขา  รวม  15 

รวมหัวกับขา  =  24 + 75 + 12 + 15 = 126    Ans.

 

 

ตัวอย่างที่  8  นก  10  ตัวมีขาเท่ากับวัวจำนวนหนึ่ง  ถ้าขาวัวเท่ากับจำนวนไก่ทั้งหมด  อยากทราบว่าไก่มีทั้งหมดกี่ขา ?

                         ก.  160  ขา          ข.  120  ขา          ค.  80   ขา       ง.  40  ขา

แนวคิด. 
             1. นกมี  10  ตัว  มีขา     (10x2)  =    20  ขา       

   2. วัวมี  20  ตัว  จะมีขา (20x4)  =   80  ขา

   3.ไก่มี   80  ตัว  จะมีขา  (80x2)  =   160  ขา  Ans.

 

ตัวอย่างที่  9   ไก่กับหมู  ถ้านับขาปรากฏว่าเท่ากันพอดี  ถ้านับหัวได้  27  หัว  จะเป็นไก่กี่ตัว ?

                         ก.  15  ตัว           ข.  16  ตัว          ค.  1  ตัว ง.  18  ตัว

แนวคิด.

1.  ไก่กับหมู  ถ้านับขาปรากฏว่าเท่ากันพอดี  แสดงว่าไก่เป็น  2  เท่าของหมู  คือไก่ 2  ส่วน  หมู 1  ส่วน  รวมเป็น  3  ส่วน 

2.  จำนวน  3  ส่วน  =  27  หัว  = ¨  

3.  มีไก่  2  ส่วน   = ¨  x  2  =  18 ตัว Ans.

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่  10  ไก่กับหมูนับขารวมกันได้  132  ขา  แต่ถ้านับหัวรวมกันได้  49  หัว 
                         อยากทราบว่านับหัวรวมกันได้กี่ตัว ?

                  ก.  15  ตัว        ข.  17  ตัว         ค.  19  ตัว         ง.  21  ตัว

 

แนวคิด.  ก. ให้ไก่มี  x  ตัว  มี x  หัว  มี 2x  ขา  หมูมี  y  ตัว  มี y  หัว มี 4y ขา

เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย! แนวทางการหาคำตอบ ความสามารถด้านตัวเลขที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ                                2x  +  4y  =  132   ………………..……. (1)

 x + y  =  49  ………………………..(2)

(2) x 2         2x +2 y = 98 …………………….…..(3)  

(1) -  (3)                  2y  = 34 

                                y  =   17 ตัว           Ans.

 

ตัวอย่าง  11  ควาย วัว ไก่ นับขารวมกันได้  450  ขา  จำนวนสัตว์ทั้ง  3  ชนิดเท่ากันจะมีอย่างละกี่ตัว

แนวคิด        -  ควาย วัว ไก่  อย่างละตัว  นับขารวมกันได้  10  ขา

-  จะมีจำนวนอย่างละ  450 / 10  =  45  ตัว

การคำนวณอายุ

ตัวอย่างที่  1  เมื่อ  5  ปีก่อน  แดงอายุ 12  ปี  อีก  7  ปีข้างหน้าแดงจะมีอายุกี่ปี
                  ก.  14           ข.  17        ค.  24        ง.  28

แนวคิด. 
             1.  เมื่อ 5 ปีก่อน แดงอายุ12 ปี  แสดงว่า  ขณะนี้แดงมีอายุ 12+5 = 17 ปี

             2.  เพราะฉะนั้น อีก  7  ปีข้างหน้า  แดงจะมีอายุ  17+7  =  24   ปี    Ans.

 

ตัวอย่างที่  2   ปัจจุบัน  มานพ  มานะ  มานี อายุรวมกัน 57 ปี เมื่อ  3  ปีก่อน  อายุมานพ มากกว่ามานะอยู่ 4 ปี อีก  4  ปีข้างหน้า อายุมานะ  มากกว่ามานี  1  ปี  อยากทราบว่าปัจจุบัน มานะอายุกี่ปี ?

                      ก.  24           ข.  22        ค.  20        ง.  19

แนวคิด. 
             1. กำหนดให้ปัจจุบัน  มานะ  มีอายุ  x  ปี

             2. มานพ  อายุ  x +4  และมานี  อายุ   x – 1   ปี

             3. มานพ  มานะ  มานี อายุรวมกัน 57  ปี 
             4.  เพราะฉะนั้น   x +( x +4 ) +  (x – 1)   =  57  ปี    

                                                       x  =  57/  3   =  19  ปี       Ans.

 

ตัวอย่างที่  3   เมื่อ  7  ปีก่อน  ฉันทนา  อายมุมากกว่า ฉันทนีย์  2   ปี  ปัจจุบัน ฉันทนีย์ อายุเป็น 2 เท่าของ ฉันทนันท์ อีก 10  ปีข้างหน้า ฉันทนันท์  อายุครบเบญจเพส อยากทราบว่าปัจจุบัน ฉันทนาอายุกี่ปี?
        ก.  32           ข.  30        ค.  28        ง.  26

แนวคิด. 
             1. อีก  10  ปีข้างหน้า ฉันทนันท์   อายุครบเบญจเพส  คือ    =  25  ปี   

             2. เพราะฉะนั้น  ปัจจุบัน ฉันทนันท์   อายุ  25 - 10    =  15  ปี

             3. ปัจจุบันฉันทนีย์ อายุเป็น 2  เท่าของฉันทนันท์
                  เพราะฉะนั้นปัจจุบันฉันทนันท์อายุ  25 x 2    =  30  ปี

             4.  ฉันทนาอายมุมากกว่าฉันทนีย์  2   ปี
                  เพราะฉะนั้นปัจจุบันฉันทนา อายุ  30 + 2  = 32 ปี       Ans.

 

ตัวอย่างที่   4  พี่น้อง   3  คน อายุรวมกัน  18  ปี  คนสุดท้ายอ่อนกว่าคนกลาง  2  ปี  คนโตแก่กว่าคนกลาง  2  ปี  คนกลางอายุเท่าไร?

                         ก.  10  ปี         ข.  8  ปี                  ค.  6  ปี           ง.  4  ปี 

แนวคิด

1. อายุ  3  คน =   18  ปี   ถ้าเฉลี่ยอายุเท่า ๆ กัน จะได้   =  18 / 3 = 6 ปี 

2. คนโต คือ 6+2  =  8  ปี   คนกลาง6  ปี  คนสุดท้าย  6-2=4  ปี  อายุรวมกัน  18  ปี 

 

ตัวอย่างที่ 5  ฉันอายุเพียงครึ่งหนึ่งของท่าน แต่อีก 10  ปี ข้างหน้า ฉันจะมีอายุ  2 ใน 3 ของท่านเวลานี้ท่านอายุเท่าไร?

         ก.  15  ปี            ข.  20  ปี             ค.  25  ปี                 ง.  30  ปี 

ตอบ  20  ปี

ตัวอย่าง   ปัจจุบันบิดาอายุ  35  ปี  บุตรชายอายุ  6  ปี  อีกกี่ปีข้างหน้า  บิดาจะมีอายุเป็น 2 เท่าของบุตร

วิธีทำ  ให้อีก  x  ปี  บิดามีอายุเป็น 2 เท่าของบุตร ซึ่งสามารถเขียนลงในตารางได้  ดังนี้

 

อายุบิดา

อายุบุตร

ปัจจุบัน

35

6

อีก x ปี (อนาคต)

35 + x

6 + x

 

แต่อีก x ปี  บิดามีอายุเป็น  2  เท่าของบุตร

เพราะฉะนั้น        35 + x   =  2(6+x)

                     35-12      =  2x - x

                               x   = 23 

ดังนั้น อีก 23 ปี บิดามีอายุเป็น 2 เท่าของบุตร…….ตอบ   

 

ตัวอย่าง  เมื่อแปดปีก่อน  พ่ออายุมากกว่าแม่  5  ปี  แม่มีอายุเป็น  3  เท่าของลูก  และอีก  7  ปี  ลูกจะอายุครบ  2  รอบ  ปัจจุบันพ่อมีอายุเท่าไร

แนวคิด

                - อีก 7 ปีลูกจะมีอายุครบ 2 รอบ ฉะนั้น ปัจจุบันลูกอายุ  24 –7 = 17 ปี

                - แม่อายุ  3  เท่าของลูก             ฉะนั้น                17 x 3   =  51  ปี

                - พ่ออายุมากกว่าแม่   ปี             ฉะนั้น              51+5    =  56  ปี

 

จำนวนเสาที่ปักตามเส้น    

จำนวนเสาที่ปักตามเส้นรอบวง 

สูตร  : จำนวนเสาทั้งหมด  = ความยาวของเส้นรอบวง ÷ ระยะทางที่ห่างกันระหว่างเสา

ตัวอย่างที่  1  สนามหญ้าเป็นรูปวงกลม  มีเส้นรอบวงยาว  80  เมตร  ปักเสาตามแนวเส้นรอบวง  แต่ละต้นห่างกัน  2  เมตร  จะต้องใช้เสากี่ต้น…ออกข้อสอบ  

วิธีทำ        ความยาวเส้นรอบวง    =   80  เมตร

                ระยะห่างระหว่างเสา    =   2  เมตร

จากสูตร

จำนวนเสาทั้งหมด = ความยาวของเส้นรอบวง ÷ ระยะทางที่ห่างกันระหว่างเสา

                                      =  80÷ 2  =  40    ………(ตอบ  40  ต้น)

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเสาที่ปักตามแนวเส้นตรง

สูตร   จำนวนเสาทั้งหมด = ระยะทางทั้งหมด /2 + 1 ระยะห่างที่เท่ากันระหว่างเสา

ตัวอย่างที่  1 ปักเสาตามแนวถนนในหมู่บ้าน  เสาแต่ละต้นห่างกัน  2  เมตร  และระยะทางจากเสาต้นแรกถึงต้นสุดท้ายยาว  80 เมตร  จงหาว่ามีเสาทั้งหมดกี่ต้น …

วิธีทำ      ระยะทางทั้งหมด               =  80  เมตร

              ระยะที่เท่ากันระหว่างเสา   =   2  เมตร

จากสูตร  จำนวนเสาทั้งหมด = ระยะทางทั้งหมด +1÷ ระยะห่างที่เท่ากันระหว่างเสา

                                          =  80÷ 2  +  1   =  41    ……..(ตอบ  41  ต้น)

 

ผลบวกจำนวนนับที่เรียงตามลำดับที่เริ่มจาก  1

ผลบวกจำนวนนับที่เรียงตามลำดับที่เริ่มจาก  1    ………ออกข้อสอบ  

จำนวนนับที่เรียงตามลำดับ  ได้แก่  1   2   3   4  ….               

สูตร  ผลบวกของ    1 + 2 + 3 + 4 +   …….  + n     =  n/ 2 (n+1)

                                                                            =  ปลาย÷ 2(ปลาย + 1 )

                                                                                 เมื่อ n  เท่ากับปลาย    

ตัวอย่างที่  1  จงหาผลบวกของ  ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543

1.    1 + 2 + 3 + 4 + …….  + 12

2.    17  +  18 + 19 + …… + 56

3.     2.1 + 2.3 + 2.4 + ……3.5

วิธีทำ    1. ผลบวก                =  1 + 2 + 3 + 4  +…  + 12

                                           =  ปลาย÷ 2  (ปลาย + 1)  เมื่อปลาย  =  12

                                           =  12÷2 (12 + 1)

                                           =  6 x  13  =  78………….ตอบ

 

                2. ผลบวก           =  17 + 18 + 19 …  + 56

                                          = (1 + 2 + 3 + 4 +…+ 56) – (1 + 2 + 3 + 4 +…+ 16)

                                          = 56÷ 2 (56 + 1) – 16÷ 2 (16 + 1)

                                          = 28 + 57 – 8 x 17

                                          = 1596 – 136

                                          = 1460……………….ตอบ

 

               3. ผลบวก          =  2.1 + 2.3 + 2.4   … + 3.5

                                           =  10÷10 [2.1 + 2.3 +2.4 +  … 3.5]

                                           =  1÷10 [2.1 + 2.3 +2.4 +  … 3.5]

                                           =  1÷10 [21 + 23 +24 +  … 35]

 

ผลบวกจำนวนนับที่เป็นเลขคู่เริ่มต้นจาก  2

ผลบวกจำนวนนับที่เป็นเลขคู่เริ่มต้นจาก  2  ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543

จำนวนนับที่เป็นเลขคู่เรียงลำดับ  ได้แก่   2  4  6  8  …

สูตรผลบวกของ      2 + 4 + 6 + 8 +…+ n  =  n/4 [n+2]

                                                           = ปลาย÷4 [ปลาย + 2] เมื่อ n =ปลาย

 

ตัวอย่าง 1  จาก  1  ถึง  11  บวกกันได้เท่าไร……..เคยออกข้อสอบ 

แนวคิด     ตัวแรก + ตัวสุดท้าย x ตัวสุดท้าย/ 2

                1     +        11     x      11     ÷   2  =  66

 

ผลบวกจำนวนนับที่เป็นเลขคี่เริ่มต้นจาก  1

ผลบวกจำนวนนับที่เป็นเลขคี่เริ่มต้นจาก  1  ………ออกข้อสอบ  

Advertisement

จำนวนนับที่เป็นเลขคู่เรียงลำดับ  ได้แก่   1  3  5  7  …

สูตรผลบวกของ      1 + 3 + 5 + 7 + …+ n  =  [n + 1]ยกกำลัง2

                                                         =  [ปลาย + 2 ] ยกกำลังสอง ÷ 4 

     เมื่อ n = ปลาย

 

การหาผลบวกที่ไม่ใช่เริ่มจาก  1

ตัวอย่าง จงหาผลบวกของเลข  21   21  22  ….  99  ……….ออกข้อสอบ

วิธีคิด  ตอนที่  1  หาผลบวกของเทอมที่ 1  ถึงเทอมที่  99

        ตอนที่  2  หาผลบวกของเทอมที่ 1  ถึงเทอมที่  19

        ตอนที่  3  เอาผลบวกของเทอมที่ 1 ลบด้วยผลบวกของตอนที่  2 ก็จะได้คำตอบ


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

ที่มา : ครูอีสานติวเตอร์ ติวสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร สังกัด สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย!
แนวทางการหาคำตอบ
ความสามารถด้านตัวเลขที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ