จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

Advertisement

จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-06 เปิดอ่านแล้ว : 5449 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปสาระสำคัญ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช๒๕๖๐

---------------------------------------

๑. ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ คำสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่

๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข

เพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และจัดทำเป็นคำสั่งฉบับเดียว เพื่อให้

ง่ายต่อความเข้าใจ ไม่สับสนและเกิดประโยชน์ในการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ

๒.เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค อีก ๒ คน ได้แก่ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย เป็นกรรมการ

๒. เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค (กปภ.) ได้แก่

(๑) โอนกิจการทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการไป

เป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

กำหนดรวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือ

จังหวัด

(๒) เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเงินงบประมาณและทรัพย์สินของ

ส่วนราชการต่าง ๆของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังคนและงบประมาณ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค การเกลี่ยอัตรากำลังให้ตัดโอนอัตราตำแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมตลอดทั้ง

งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ย

นั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอนและการโอนหรือการน ารายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการใดใน

กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สำหรับส่วนราชการที่รับโอนนอกเหนือจากกรณีตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้กระทำได้

๓.ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและให้มีรอง

ศึกษาธิการภาคจำนวนหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ

ภาคต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือ

ศึกษาธิการจังหวัด

๔. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาคและสั่งบรรจุและแต่งตั้งรอง

ศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

๕.ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จาก ๒๒ คน ให้เหลือ ๑๕ คนได้แก่

(๑)ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

(๒)ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้แทนสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกรรมการ

(๔)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน

(๕) ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

(๖)รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ด้วยก็ได้

๖. ให้ กศจ. สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของ กศจ.ซึ่งอย่างน้อยต้องมี คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาโดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗. ปรับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สามารถการบริหารและการจัดการศึกษาใน

ระดับจังหวัดได้มากขึ้น ได้แก่

(๑)รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ

ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ. มอบหมาย

(๒) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

(๓) สั่งการ กำกับ ดูแลเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(๔) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา

(๕)ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

(๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการการนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(๙)ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา

(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

(๑๑)ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

๘. ให้มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับอ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด

เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน

๙. ให้ศึกษาธิการจังหวัดรองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดำรงตำแหน่งเทียบกับ

ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูงและผู้ที่จะดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รอง

ศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๑๐.ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๑.ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลวิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ

และทรัพย์สินให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นรวมทั้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการ

จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแลและบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือ

กรุงเทพมหานคร

๑๒.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กำหนด

สถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่

วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ

---------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

คลิก>>

ที่มา : https://drive.google.com/file/d/0B1LlAg6nCyAbUmxndHFLenJaZGs/view

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561 (5920)

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย(13406)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (5306)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (15803)

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561 (6502)

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561 (25203)

กศจ.กาญจนบุรี  เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน 163 อัตรา

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 163 อัตรา(8020)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15253)

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 (34224)

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (57039)


Tags
จะสอบครูอ่านด่วน!
สรุปสาระสำคัญ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ