แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!
 แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

Advertisement

Advertisement

แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-02 เปิดอ่านแล้ว : 133595 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

ล่าสุดมีข่าวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับเรื่องรับสมัครนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ครับ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารเกี่ยวกับอัตรากำลังบรรจุภาคเหนือตอนล่างจำนวน 1 ชุด

        ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาครูผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2559 ถึง 2572 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาในวิชาชีพครูและศึกษาในสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณภาพและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุในภูมิลำเนาของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูจำนวน 7 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

        สำหรับจำนวนอัตรากำลังที่บรรจุหลังจากที่นิสิตสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในแต่ละสาขาวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีอัตราบรรจุ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 มากกว่าหรือเท่ากับ3.00
3. คะแนนผลการสอบ o-net top30 % ในจังหวัด

        ในการนี้ เพื่อให้การคัดเลือกนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของท่านที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ไปแล้วในปีการศึกษา 2559 ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง admission โดยเลือกสาขาที่สนใจในสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชาดังกล่าว

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

        ขอแสดงความนับถือ

        รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สำราญมีแจ้ง

        คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

        คณะศึกษาศาสตร์โทร 05 596 2428

 แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

 

สาขาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือก

 แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!


อ้างอิงจาก การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโซนภาคเหนือตอนล่าง และ http://www.mornornews.com/

**** จะมีมหาวิทยาลัยใดที่เข้าร่วมโครงการบ้างนั้นสามารถสอบถามไปที่ สกอ. ได้นะครับ
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6
และเว็บไซต์  www.mua.go.th

รายละเอียดโครงการครูคืนถิ่นครับ...

เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกท่านเข้าใจในส่วนของคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆของทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยปีนี้ได้มอบให้สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยปลัดศธ.ได้ให้ข่าวเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 ดังนี้ครับ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) โดยได้อนุมัติงบฯผูกพันไว้เพียง 2 ปี คือ พ.ศ. 2559-2560 จำนวน 700 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาจำกัด จากวงเงินงบฯที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินโครงการประมาณ 3,800 ล้านบาท เพื่อผลิตครูได้ 9,264 คน โครงการนี้จะประกันการมีงานทำ โดยรับนักเรียน นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 แบ่งเป็น

1. กลุ่มนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 26,732 คน

2. กลุ่มนักเรียนที่จบชั้น ม.6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เรียนในปีการศึกษา 2559-2563 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564-2568 จำนวน 21,651 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 5 จะเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กชายขอบ จำนวน 5 รุ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 1,080 คน ส่วนอีกร้อยละ 95 จะไม่ให้ทุนแต่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ได้ 100%

** ในส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์โดยตรง สามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน ป.บัณฑิตได้ (ที่มา : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 12.19 น. )

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2559-2572)


หลักการ โดยเบื้องต้น มีดังนี้
1) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับ ด้วยการให้ทุนการศึกษาและ/หรือประกันการมีงานทำ โดยคัดเลือกผู้เรียนในพื้นที่ด้วยระบบกลางที่คัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างศึกษามีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยาภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เรียน เพื่อดึงดูด คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเมื่อสำเร็จการศึกาาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุมการณ์ในวิชาชีพครู

2) เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูในระยะเวลา 3 ปีแล้ว สามารถแข่งขันเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการสอน จำนวน100ทุน/รุ่น แบ่งเป็น ทุนศึกษาต่อในประเทศ 50 ทุน/รุ่น ทุนศึกษาต่อต่างประเศ จำนวน 50 ทุน/รุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องชดใช้ทุนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เท่าของเวลาที่ศึกษาต่อ ในกรณีศึกษาต่อในประเทศ และเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่ศึกษาในกรณีศึกษาต่อต่างประเทศ

3) ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาและงบดำเนินการ ดังนี้
   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ อัตราเหมาจ่าย 100,000.- บาท/คน/ปี
   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400.- บาท/ปี/คน
   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการสอนในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,547,500.-บาท/คน/ปี
   - งบเพิ่มศักยภาพและทักษะความเป็นครู เป็นงบดำเนินการของสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ทั้งในระหว่างเรียน และบรรจุเป็นข้าราชการในช่วง 2 ปีแรก ในอัตรา 10,000.- บาท/คน/ปี

 แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่! แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่! แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่! แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่! แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่! แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่! แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> สกอ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561 (5920)

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย(13406)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (5306)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (15803)

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561 (6502)

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561 (25203)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 163 อัตรา

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 163 อัตรา(8020)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15253)

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 (34224)

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (57039)


Tags
แชร์ด่วน!
เตรียมตัวสมัคร
ครูคืนถิ่น
ปี2560
จำนวน
4,939
อัตรา
(ผ่านระบบAdmissions)
อ่านรายละเอียดที่นี่!