ก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ

Advertisement

Advertisement

ก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 34208 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ

อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดไว้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

 ๑. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุป ดังนี้

    ๑.๑) เป็นกรรมการและเลขานุการของ กศจ. (ข้อ ๗)

    ๑.๒) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อกศจ. (ข้อ ๙)

    ๑.๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ ๑๒)

    ๑.๔)รับผิดชอบการดำเนินงานของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ ๑๒)

    ๑.๕) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ข้อ ๑๒)            

    ๑.๖) เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของ กศจ. (ข้อ ๑๓)

    ๑.๗) เป็นผู้ปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กอศ.เลขาธิการ กกอ. เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ กศน. และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนการมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแล และบูรณาการการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (ข้อ ๑๔) (ถ้าหากมี)

    ๑.๘) เป็นผู้ปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย  โรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน (ข้อ ๑๔) (ถ้าหากมี)


 ๒. ตามข้อ ๑๒ ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ มีผลให้ศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้                    

๒.๑) มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู ฯ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น 

    ๒.๑.๑) มีอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรา ๗๓)      

    ๒.๑.๒) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (มาตรา ๘๑) 

    ๒.๑.๓) เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย          ไม่ร้ายแรง แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง)

๒.๒) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่มิใช่เป็นผู้มีอำนาจ     สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๒.๓) มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เช่น              

    ๒.๓.๑) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) (มาตรา ๒๔(๒))

    ๒.๓.๒) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ   ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๒๔(๒))

๒.๔) มีอำนาจสั่งการตามมติ กศจ. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เช่น

Advertisement

      - ออกคำสั่งย้ายข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    (ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง)

    - ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ตามมาตรา ๗๓ วรรคห้า)

    - ออกคำสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกจากราชการ (ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม)

๓. ตามข้อ ๑๓ ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) โดยความเห็นชอบของ กศจ. มีผลให้ศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๓.๑) มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (๓) สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรง

        ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                   

ตำแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข.(๕) 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการ                                    

ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                    

ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ๓.๒) มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (๔) สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ตำแหน่งครู

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) 

๓.๒) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓

สามารถอ่านเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างครับ

ภาพประกอบ

ก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญก.ค.ศ.เผย! อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน. และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่!

ไฟล์ pptx  /  ไฟล์ pdf

ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กคศ.


**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ก.ค.ศ.เผย!
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วย,ครู,รองฯผอ.รร.,ผอ.รร.,ศน.
และตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ-เชี่ยวชาญ