ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้
ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้

Advertisement

Advertisement

ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-22 เปิดอ่านแล้ว : 13590 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ครูเฮ ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้

ยืม 3 แสนคิดดอกร้อยละ 4 ต่อปี คาด เม.ย.ลงนามข้อตกลงใหม่กับออมสิน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน สกสค. และธนาคารออมสิน ได้บรรลุข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 โดย สกสค.จะไม่รับเงินค่าบริหารจัดการที่ธนาคารออมสินส่งคืนให้โครงการที่ 2-7 จำนวน 0.5-1% เพื่อให้ธนาคารนำไปลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่มีวินัยการชำระหนี้ที่ดีนั้น

ล่าสุด ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับใหม่ คาดว่าจะส่งให้ สกสค.ตรวจสอบรายละเอียดเร็วๆ นี้ และน่าจะลงนามได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งหลังการลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ ครูที่กู้เงินในโครงการ ช.พ.ค. 2-7 ที่มีประวัติการชำระเงินดีจะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยตั้งแต่ระดับ 0.5-1% โดยโครงการที่ 2 จะได้ลด 0.5% โครงการที่ 3 ได้ลด 0.5% โครงการที่ 4 ได้ลด 0.75% โครงการที่ 5 ได้ลด 1% โครงการที่ 6 ได้ลด 0.75% และโครงการที่ 7 ได้ลด 0.5%

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า นอกจากการดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังได้จัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูได้กู้ยืมนำไปชำระหนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนมีการบริหารและดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2558

กำหนดให้บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตำแหน่งครู ให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 96 งวด หรือ 8 ปี ผู้สนใจสอบถามที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา และเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

และในโอกาศนี้ขออนุญาตนำการชี้แจงจาก ก.ค.ศ. มานำเสนอให้ทุกท่านทราบดังนี้!!

สถานี ก.ค.ศ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ในวันนี้ขอเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ประชุมร่วมกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

เพื่อเจรจาถึงข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำเงินค่าตอบแทน 0.5 – 1 % ที่ธนาคารออมสินจ่ายให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นำมาลดดอกเบี้ยให้กับครูที่มีวินัยการเงินที่ดี (0.5 - 1%) ซึ่งจะมีผลหลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะลงนามภายในเดือนเมษายนนี้

Advertisement

นอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังได้จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้กู้ยืมนำไปชำระหนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนมีการบริหารและดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558 กำหนดให้บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์การลงทุน และกฎหมาย เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตำแหน่งครู ให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 96 งวด (8 ปี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในปี พ.ศ. 2561 ได้นำเสนอในคอลัมน์นี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 แล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 02 280 7972 – 4

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ. และ ไทยรัฐออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ครูเฮ
ศธ.ผุดเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ใช้หนี้