เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา
เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

Advertisement

Advertisement

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-29 เปิดอ่านแล้ว : 28479 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตามบัญชีที่ไดรับจัดสรรพิจารณาจัดสรรให้โรงเรียน ตามลําดับ ดังนี้

1.1 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คนในพื้นที่ปกติ และมีสภาพอัตรากําลังครู ขาดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด (นับรวมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)

1.2 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คนที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่ครบ ตามมาตรฐานวิชาเอก

1.3 จัดสรรให้โรงเรียนตามความจําเป็น เร่งด่วนอื่น

2. การใช้ตําแหน่งตามบัญชีจัดสรร จะใช้ได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามกรณีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรรอัตรา น้อยกว่าหรือเท่ากับตําแหน่งเดิม

ที่ส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดําเนินการได้ทันทีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณนั้น

2.2 กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรรอัตรามากกว่าตําแหน่งที่ส่งคืนสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดําเนินการ ดังนี้

2.2.1 กรณีที่เป็นตําแหน่งเดิมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งคืนสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดําเนินการได้ทันทีภายใต้งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณนั้น

Advertisement

2.2.2 กรณีที่เป็นอัตราที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จะใช้ได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูสาขาขาดแคลน ให้ดําเนินการ ดังนี้

3.1 ตําแหน่งว่างที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากผู้ครองเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 และว่างโดยเหตุอื่น (ที่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษารายงานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8042 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560) ให้ดําเนินการยุบเลิกตําแหน่งว่างดังกล่าวออกจากบัญชีลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา

3.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เพื่อทดแทนครูสาขาขาดแคลน ให้ดําเนินการดังนี้

3.2.1 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําการเปลี่ยนแปลงชื่องบประมาณจาก ครูสาขาขาดแคลนเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตามจํานวนที่ได้รับจัดสรร โดย จะเป็นตําแหน่งเลขที่ใดให้พิจารณาตามความเหมาะสม

3.2.2 รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 3.2.1 ให้ สพฐ. ทราบตามแบบที่กําหนด เพื่อ สพฐ. จะทําการยุบเลิกตําแหน่งครูสาขาขาดแคลนดังกล่าว

3.3.3 เมื่อดําเนินการตามแบบรายงานแล้ว ให้จัดส่งถึงสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งส่งเป็น File Ms Excel มายัง E-Mail Address : [email protected] ภายใน วันที่ 11 เมษายน 2561

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

เช็กด่วน! มีเขตไหนบ้าง! สพฐ.จัดสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

1.หนังสือ ว1683 [ขนาดไฟล์ 82.33 KB ]
2. 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย2 [ ขนาดไฟล์ 130.81 KB ]
3. 3.1.สิ่งที่ส่งมาด้วย3 (วิกฤตทดแทนสาขาขาดแคลน) [ ขนาดไฟล์ 32.68 KB ]
4. 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย3 [ ขนาดไฟล์ 108.86 KB ]
5. 4.สิ่งที่ส่งมาด้วย4 [ ขนาดไฟล์ 42.22 KB ]
6. 5.สิ่งที่ส่งมาด้วย5 เปลี่ยนครูสาขาขาดแคลน [ ขนาดไฟล์ 16.81 KB ]

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เช็กด่วน!
มีเขตไหนบ้าง!
สพฐ.จัดสรร
พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว
1,448
อัตรา