สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?
ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

Advertisement

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-21 เปิดอ่านแล้ว : 8856 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

ประเด็น …การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม กฎ ก.ค.ศ. …

เรื่องของเงินเดือน เป็นอะไรที่สำคัญมาก มันคือรายรับประจำเดือน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำ ไม่ว่าพนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ ที่ทำงานหน่วยงานราชการ ไม่ว่าชั้นผู้น้อยไปจนถึงระดับชั้นผู้บริหารฯ เพราะเงิน หรือ เงินเดือน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อย และหรือเป็นปัจจัยที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีฐานะดี หรือมีอันจะกินอยู่แล้ว

เงินเดือนเป็นรายรับรายเดือน อาจจะมีบ้าง สองเดือนหรือสามเดือนได้รับครั้งในบางตำแหน่ง บางหน่วยงาน ก็ถือว่าเป็นเงินเดือน จะได้รับทุกเดือน จนครบ 12 เดือน หรือหนึ่งปี พอครบปีก็ได้เลื่อนเงินเดือน มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ตำแหน่ง สถานะ ประเภท ถ้าเป็นเอกชน ผลประกอบการมีกำไรดีก็ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานมาก มีโบนัสต่างหาก หากกำไรหดหายอาจได้ขึ้นน้อย หรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนก็มี หากทำงานให้กับหน่วยงานราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนไม่ได้เลื่อน หากเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐ ข้าราชการก็ได้เลื่อน ซึ่งมีทั้งที่เลื่อนเป็นร้อยละ หรือ เป็นขั้นบันได แล้วแต่ตำแหน่ง ประเภทข้าราชการฝ่าย นั้น ๆ

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนจะมีสองลักษณะ หากเป็นข้าราชการครู ฯ สายงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ที่ทำงานที่สำนักงาน ฯ หรือ สถานศึกษาใหญ่ๆ สถานบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา จะได้เลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนฯ สำหรับข้าราชการครูส่วนใหญ่ ทั้งสายครูสอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อันนี้เลื่อนขั้นเป็นบันได ไต่ระดับไป ……แต่แว่ว ๆ ว่า ตุลาคม 2559 นี้ จะเป็นร้อยละเหมือนกับข้าราชการอื่น…….

แต่..ก็มีข้าราชการครูบางคน ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน เพราะขาดคุณสมบัติ ผิดเงื่อนไข ส่วนมากแล้วจะพบในครูบรรจุใหม่ หรือ ครูผู้ช่วย เป็นเพราะเหตุใด มาดูคำถามกัน…

คำถาม

ถาม ; ครูบรรจุใหม่ที่โรงเรียน สพฐ. รายใดมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

ก. นฤมล บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ข. สมบัติ ขาดราชการ 1 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ค. กอบแก้ว ถูกลงโทษตัดเงิน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ง. ประจวบ ถูกสั่งพักราชการ 3 เดือน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
.
การวิเคราะห์

….มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะ ได้แก่

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้….
1) คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับพิจารณาขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น (ข้อ 6) มีดังนี้

– ครึ่งปีที่แล้วมา ผลงานและมีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้

– ครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าภาคทัณฑ์ หรือ ไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา (ปฏิบัติหน้าที่หรือเสื่อมเสียเกียรติ และไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ)

– ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน

– ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

– บรรจุเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน

– ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ต่างประเทศ ครึ่งปีที่ผ่านมาต้องทำงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน

– ไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินที่ส่วนราชการกำหนด

– มีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน

2) คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับพิจารณาขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น(ข้อ 7) มีดังนี้

– ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของ ข้อ 6

– ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาจนถือเป็น ตัวอย่างที่ดีได้….อีกมากเอาแค่นี้พอ….

3) การยกเว้นคุณสมบัติบางประการ เขียนไว้ใน( ข้อ 16) ความว่าข้าราชการครูฯผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ 6 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (เช่น บรรจุไม่ครบ 4 เดือน ) การลา หรือ การมาทำงานสาย (เช่น สายเกิน 6 ครั้ง มาสายเกิน 8 ครั้ง สำหรับครูในโรงเรียน) แต่ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้

Advertisement

2. ประกาศ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2551 มีสาระสำคัญเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้อง ดังนี้

1) จำนวนครั้งของการลาตามหนังสือของ สพฐ. ให้ปฏิบัติดังนี้

– ลาเกิน 6 ครั้งถือว่า ลาบ่อยครั้ง สำหรับ ในสถานศึกษา

– ลาเกิน 8 ครั้งถือว่า ลาบ่อยครั้ง สำหรับ ในสำนักงานฯ

กรณีเป็นการลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าวันลารวมกันไม่ถึง 15 วัน ก็สามารถผ่อนผันให้เลื่อนขั้นได้ (ถ้ามีผลงานดี)

2) จำนวนครั้งของการมาสาย ตามหนังสือของ สพฐ. ให้ปฏิบัติดังนี้

– มาสาย เกิน 8 ครั้งถือว่า มาสายเนืองๆ สำหรับ ในสถานศึกษา

– มาสาย เกิน 9 ครั้งถือว่า มาสายเนืองๆ สำหรับ ในสำนักงานฯ

3) สรุปคะแนนตามแบบประเมิน(ผู้บังคับบัญชาประเมินฯ)

– ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90- 100 (ดีเด่น) ข่ายได้เลื่อนขั้น 1 ขั้น

– ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 -89 (ดี) ข่ายได้เลื่อนขั้น 0.5 ขั้น

– ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ข่ายไม่ควรให้เลื่อนขั้น

3. หนังสือเวียน สนง. ก.ค.ศ. ว 10 เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเฉพาะรายสำหรับผู้ขาดคุณสมบัติ

มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกเว้นคุณสมบัติบางประการ เขียนไว้ใน (ข้อ 16) ของ กฎ ก.ค.ศ. ในที่นี่เราตีความตรง ๆ กรณี ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุเข้ารับราชการ และเป็นผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ไม่ครบ 4 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวต้องมีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) และเลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 ขั้น เท่านั้น

ดังนั้น ในกรณีครูผู้ช่วยที่บรรจุเป็นข้าราชการมาแล้วไม่ครบ 4 เดือน เนื่องจากขาดคุณสมบัติด้านระยะเวลาการปฏิบัติราชการ แต่กฎ ก.ค.ศ.ก็เปิดช่องตาม ข้อ 16 จึงทำให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าสมควรได้เลื่อนเงินเดือน เสนอ อ.ก.ค.ศ. เห็นชอบ หาก อ.ก.ค.ศ. เห็นชอบก็สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ แต่ได้แค่ 0.5 ขั้นเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสิทธิ์และเป็นโอกาสได้เลื่อนเงินเดือน แต่หากขาดคุณสมบัติด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (เช่น บรรจุไม่ครบ 4 เดือน ) การลา หรือ การมาทำงานสาย กฎ ก.ค.ศ. เช่น การถูกลงโทษทางวินัย กรณีตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ถูกสั่งพักราชการ หรือขาดราชการโดยไม่มีเหตุสมควร เหล่านี้ไม่ได้เปิดช่องไว้

สรุป

…..คำตอบที่เป็นคะแนนคือ ก. นฤมล บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น…

…. ข้อเท็จจริง ครูผู้ช่วยบางที่ได้เลื่อน บางที่ไม่ได้เลื่อน …..

# ครูผู้ช่วยบรรจุฯ 3 เดือน 15 วัน ผลประเมินฯ ระดับดีเด่น ผบ.เสนอ เลื่อน 0.5 ขั้นได้ โดยขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ(เดี่ยวนี้ กศจ.)ตาม ว 10) #

# ความเข้าใจ ไม่เข้าใจ เคลีย ไม่เคลีย ด้านกฎหมาย ของผู้บริหารโรงเรียน และหรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ อาจมีส่วนทำให้ครูผู้ช่วย ได้สิทธิ์ และ เสียสิทธิ์ #

….. บทเขียนนี้เป็นความรู้ เป็นข้อสอบ ถือเป็นประสบการณ์ มิได้ล่วงใคร นะครับ……

บวร เทศารินทร์


ข้อมูลอ้างอิง

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550

2. ประกาศ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2551

4. หนังสือเวียน สนง. ก.ค.ศ. ว 10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเฉพาะรายสำหรับผู้ขาดคุณสมบัติ

ขอบคุณที่มา : ดร.บวร เทศารินทร์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ครูโซ่ลาออกจากราชการ

ครูโซ่ลาออกจากราชการ "ผมอยากเป็นครูที่สามารถไปสอนได้ทุกๆที่"..(7084)

ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึ..(3600)

ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก โดย

ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก โดย "รศ.เอกชัย กี่ส..(6539)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(8751)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(5244)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(6786)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(5500)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(13386)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(6644)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(12845)


Tags
ครูผู้ช่วย
บรรจุได้
3
เดือน
15
วัน
ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?
MBA
IELTS
chulatutor