ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ออกแถลงการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชี้ในอนาคตครูอาจ ไม่ได้รับ เงินวิทยฐานะ
ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ออกแถลงการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชี้ในอนาคตครูอาจ ไม่ได้รับ เงินวิทยฐานะ

Advertisement

Advertisement

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ออกแถลงการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชี้ในอนาคตครูอาจ ไม่ได้รับ เงินวิทยฐานะ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-27 เปิดอ่านแล้ว : 26989 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ออกแถลงการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชี้ในอนาคตครูอาจ ไม่ได้รับ เงินวิทยฐานะ

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ได้ออกแถลงการณ์เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

แถลงการณ์ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.)

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และปรากฏว่ามีครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวในบางประเด็นนั้น ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวและมีมติดังนี้

๑. การเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นครูใหญ่ตามร่างในมาตรา ๔ เป็นคําที่ ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ซึ่งต้องมีการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีหน้าที่ในการอํานวยการทุกด้าน ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากข้อความในร่างมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ มาตรา ๖๘ วรรคสองเป็นต้น และคําว่าผู้อํานวยการนั้นเป็นความเหมาะสม มีลักษณะความเป็นสากล ดังเช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หากเปลี่ยนเป็นหมอใหญ่ เพราะเพียงเป็นการกระตุ้นให้หมอตระหนักในวิชาชีพ โดยไม่มีผลวิจัยรองรับ ดังเช่นในอดีตก็ไม่พบว่าการใช้คําว่าครูใหญ่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือความตระหนัก ในวิชาชีพสูงขึ้นหรือต่ําลงแต่อย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลง คงไม่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน อันทําให้ วิชาชีพครูรู้สึกถูกลดทอนความสําคัญ ขาดขวัญและกําลังใจในการประกอบวิชาชีพ ประเทศชาติสูญเสีย งบประมาณในการเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งอีกมากมาย

๒. การเปลี่ยนจากการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปเป็นใบรับรองความเป็นครู เป็นการลด ความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ เนื่องจากคําว่าวิชาชีพครูเป็นคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพชั้นสูง มีมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่างจากการประกอบวิชาชีพชั้นสูงอื่น เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล และอื่น ๆ ที่ผ่านมาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างมีความภาคภูมิใจในการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเครื่องแสดงความมีเกียรติ การใช้คําว่าใบรับรองความเป็นครู เป็นการลดทอนคุณค่าของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และอาจมีการตีความทางกฎหมายในภายหน้า ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ ที่ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไม่ได้รับเงินวิทยฐานะเนื่องจากอาจถูกตีความว่า ไม่ใช่วิชาชีพชั้นสูงเพราะไม่มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการได้รับเงินวิทยฐานะไว้เลย อันจะส่งผลให้กฎหมายฉบับอื่น ต้องตัดออกเพราะต้องออกให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นแม่แบบสูงสุดด้านการศึกษา

Advertisement

๓. ประเด็นการให้ศึกษานิเทศก์ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว จะทําให้ไม่มีใครอยากไปทําหน้าที่เพราะถูกลดทอนความสําคัญลง จะนําไปสู่การขาดแคลนบุคลากร ทางการนิเทศการศึกษาครั้งใหญ่ในอนาคต

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายแม่บทการศึกษาชาติ ได้ทบทวนและรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นที่ได้นําเสนอ และไม่พยายาม ออกกฎหมายซึ่งลดความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิวิชาชีพครู ทําให้คนดีคนเก่งไม่อยากมาเป็นครูเนื่องจาก เกียรติภูมิครูถูกลิดรอนไป อันอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของชาติในอนาคต

จึงแถลงการณ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ออกแถลงการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชี้ในอนาคตครูอาจ ไม่ได้รับ เงินวิทยฐานะ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย
(ค.ภ.ธ.)
ออกแถลงการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ชี้ในอนาคตครูอาจ
ไม่ได้รับ
เงินวิทยฐานะ