ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 21760 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๖๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทําข้อมูล การนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรอก ข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/obec salary โดยใช้รหัสเขตพื้นที่การศึกษา/รหัสสํานัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น username และ password สําหรับการกรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา, ข้าราชการครูสายงานการสอน, รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ลงในเว็บไซต์ ซึ่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งชื่อเว็บไซต์ กําหนดวัน เวลาในการกรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา, ข้าราชการครูสายงานการสอน, รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

ลงในเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/obec salary โดยใช้รหัสเขตพื้นที่ การศึกษา/รหัสสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น username และ password ตามตารางที่แนบ ทั้งนี้ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะเปิดระบบให้กรอกรายงานข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

Advertisement

และขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่แนบไปยังสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สํานักงานศานะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งการรายงาน
ผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา