คนจะสอบต้องอ่าน! การเตรียมตัว ก่อนสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คนจะสอบต้องอ่าน!  การเตรียมตัว ก่อนสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Advertisement

Advertisement

คนจะสอบต้องอ่าน! การเตรียมตัว ก่อนสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-09-05 เปิดอ่านแล้ว : 1402 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คนจะสอบต้องอ่าน! การเตรียมตัว ก่อนสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดย กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๒


สวัสดีค่ะ ผู้ที่กําลังรอคอยการสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลาของการสอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๒ เป็นอีกเขตหนึ่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการสมัครสอบแข่งขัน จึงขอนําความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของคุณวุฒิที่ก.ค.ศ. รับรองมาชี้แจง ดังนี้


๑. ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากต้องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ต้องตรวจสอบว่าคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษามานั้น ก.ค.ศ. ให้การรับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือไม่ หาก ก.ค.ศ. ยังไม่ให้การรับรอง ต้องแจ้งให้สถาบันการศึกษาส่งคุณวุฒินั้นไปให้ ก.ค.ศ. รับรอง มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิสมัครสอบ


๒. เมื่อบรรจเขุ ้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็ต้องตรวจสอบคุณวุฒิเช่นเดียวกันว่า ก.ค.ศ. ให้การรับรองคุณวุฒิที่ศึกษานั้นหรือไม่ เพราะหาก ก.ค.ศ. ยังไม่ได้ให้การรับรอง สําเร็จการศกษามาแล้วก็ปรับวุฒิปรับเงินเดือนไม่ได้ซึ่งทั้ง ๒ กรณีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนดด้วย
๓. คุณวุฒิการศึกษาที่ก.ค.ศ. รับรอง หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ก.ค.ศ. จะรับรองให้ผู้สําเร็จการศึกษาตามคุณสมบัตินั้นทั้งสถาบันการศึกษา พร้อมกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิดังกลาว่ แต่หากเปนค็ ุณวุฒิที่สําเร็จการศกษาจากสถาบ ึ ันการศึกษาต่างประเทศ ต้องเสนอก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป ซึ่งคุณวุฒิที่ก.ค.ศ. ให้การรับรองนั้น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองนั้น สําคัญกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไร ดังนั้นจึงฝากเตือนมายังผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตรวจสอบคุณวุฒิที่ท่านศึกษาอยู่ หรือผู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้ว ก่อนการตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่จะไปศึกษาต่อว่าสามารถนํามาใช้เพื่อความก้าวหน้าในตําแหน่งที่ดํารงอยู่ได้ หรือไม่ก.ค.ศ. ให้การรับรองคุณวุฒิแล้วหรือไม่ หรือหากเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ สถาบันนั้นเปิดสอนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียทั้งเงินและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้หลักฐานสําคัญที่ต้องมีในวันสมัครสอบแข่งขัน คือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งต้องไม่หมดอายุ


สําหรับการตรวจสอบคุณวุฒิที่ก.ค.ศ. รับรองนั้น ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และ http://203.146.44.131/qual55 โดยคุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นคุณวึฒิที่ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถนําไปใช้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองคุณวุฒิขอให้ท่านรีบแจ้งสถาบันการศึกษาดําเนินการเสนอให้ก.ค.ศ.รับรองโดยด่วน เพื่อให้ทันการรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณวุฒิของท่านเป็นคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.ให้การรับรองแล้ว หากท่านแนบหลักฐานการรับรองไปพร้อมใบสมัครก็น่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับหน่วยรับสมัครสอบ
มากยิ่งขึ้นในส่วนของสถาบันการศึกษาก็เช่นกัน ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า ได้เสนอให้ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิที่สถาบันท่านเปิดสอนแล้วหรือไม่และหากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิใดยังไม่ได้เสนอให้ก.ค.ศ. รับรอง ก็ขอให้เสนอเรื่องขอให้ก.ค.ศ.รับรองโดยเร็ว เพื่อมิให้บัณฑิตของท่านเสียสิทธิในการสมัครสอบแข่งขัน


สุดท้าย ขอให้ผู้ที่มุ่งมั่นจะเข้าสู่วิชาชีพครูได้ศึกษาประกาศรับสมัครของแต่ละหน่วยสอบให้เข้าใจ เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของหน่วยสอบนั้น ๆ ขอให้ประสบความโชคดีในการสอบแข่งขัน ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้
ข้อความบางส่วนคัดลอกจาก เวปไซต์สํานักงาน ก.ค.ศ.


ปัญหาที่พบในการรับสมัครที่ผ่านมา
๑. ผู้สมัครยังไม่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว
๒. ผู้สมัครนําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษมาสมัครสอบ
๓. ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วเกิน ๖ เดือน
๔. ใช้ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชน
๕. ไม่นําเอกสารฉบับจริงมาแสดง เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน ปริญญาบัตร เป็นต้น
๖. ไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชพคร ี ู
๗. มีวุฒิการศึกษาและวิชาเอกไม่ตรงกับกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร
๘. เตรียมเอกสารสําหรับการสมัครไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ


กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช่วย ครั้งที่ ๒ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘

กําหนดการสอบแข่งขัน
ประกาศรับสมครสอบแข่งขัน  ภายในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) วันจันทร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
สอบข้อเขียน
ภาค ก. ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ อุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประกาศผลการสอบแข่งขัน  ภายในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘


แหล่งที่มา : กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๒

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คนจะสอบต้องอ่าน!
การเตรียมตัว
ก่อนสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย