"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ" สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า

Advertisement

Advertisement

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ" สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-19 เปิดอ่านแล้ว : 1301 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ" สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า


ครุศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา จัดเสวนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ" สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า ผอ.ชี้ผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียนตน นักวิชาการยันครูต้องปรับตัวปฏิรูปการสอนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้เด็กไทย

            เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานครุวิชาการ ภายใต้ชื่อ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครุแห่งแผ่นดิน" เป็นปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี โดยในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู และจัดเวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ" ในมุมมองของนักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังจำนวน มาก การเสวนามีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ด.ญ. ฐิตินาถ อ่อนเกตุพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายอำนวย พุทธมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท โรงเรียนนำร่อง “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สพฐ. ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเลขาธิการสมาคมพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และนางวันทนีย์  เลี้ยงพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน เป็นผู้ดำเนินรายการ    

            ทุกฝ่ายขานรับลดเวลาเรียน เด็กแนะกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ตัวแทนนักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนในเวทีเสวนาฯ ต่างเห็นด้วยกับหลักการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สนองและสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน ความถนัดของครู และความพร้อมเรื่องของทรัพยากรของโรงเรียนและพื้นที่ ดังที่ ด.ญ. ฐิตินาถ อ่อนเกตุพล ในฐานะตัวแทนนักเรียนได้แนะนำกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกและความสุขแก่นักเรียน " กิจกรรมที่อยากทำในช่วงบ่าย เช่น กิจกรรมวาดรูป ร้องรำ เน้นเรื่องความสนุกสนานรื่นเริง หรือกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนเพื่อนๆ สนใจชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงและมีน้ำใจนักกีฬา และอื่นๆ"

            ผู้ปกครอง ห่วงรอยต่อระหว่างช่วงชั้น ด้านนางวันทนีย์  เลี้ยงพันธ์ ได้สะท้อนความเห็นจากมุมมองผู้ปกครองที่ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าวว่า ยังคงแสดงความกังวลกับระบบการวัดประเมินผลของช่วงรอยต่อในระดับที่สูงขึ้นว่ายังไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ "เห็นด้วยการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่ลึกๆ ช่วงรอยต่อระหว่างประถมขึ้นม. ๑ ช่วงม.๖ เข้ามหาวิทยาลัย ยังไม่แน่ใจว่าระบบการศึกษาทั้งหมดจะรองรับการสอบแข่งขันดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากการสอบแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ด้วยระบบของการศึกษาไทย จริงๆ แล้ว ลดระยะเวลาเรียนช่วยส่วนหนึ่ง แต่จะตอบโจทย์สังคมไทยและจะสามารถหล่อหลอมทั้งระบบให้ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไร" สอดคล้องกับ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ที่เสริมว่า "...สพฐ. จะต้องคิดกับระบบการประเมินผลและปลดล็อคระบบการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป"

            "ครูใหญ่" ชี้แต่ละพื้นที่สู่การปฏิบัติแตกต่างกัน  นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติจริงว่ามีความแตกต่างกันไปตามบริบทความต้องการของเด็ก ครู และเป้าหมายของแต่ละโรงเรียน "...บริบทของความพร้อมแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การจะนำกิจกรรมมาทุกโรงเรียนทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน การนำสู่การปฏิบัติจึงต้องเปิดช่องให้โรงเรียนได้คิดหรือสร้างสรรค์กิจกรรมตามความพร้อมของโรงเรียนด้วย" และยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมนี้ผู้บริหารเป็นหัวใจหลักในการสร้างความตระหนักและเชื่อมประสานความร่วมมือจากครู ผู้ปกครองและชุมชน "สำหรับโรงเรียนพญาไท เราให้ความรู้ครูทั้งโรงเรียนในช่วงปิดเทอม โดยเชิญศึกษานิเทศก์ Smart Trainer จากทาง สพฐ. มาให้ความรู้ความเข้าใจ...นัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงให้ทราบความเคลื่อนไหว...ซึ่งฝ่ายบริหารจะช่วยในเรื่องเตรียมข้อมูลและเอกสารฯ หรือสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ...เราจะต้องสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆให้ดำเนินได้อย่างสะดวก.."

          ยึดจิตวิญญาณ บรูณาการสอน ปฏิรูปครู เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ในส่วนของตัวแทน ในฐานะผู้ผลิตครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว ชี้ว่า จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นสิ่งสำคัญ คือ ครูรักเด็ก เด็กสัมผัสได้ นำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปฏิรูปการสอนครูของครูโดยบูรณาการการสอนให้สอดรับกับนโยบายและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพครูทุกฝ่าย " ครูจะลดความเป็นตัวตนลง และประสานความร่วมมือกับครูในสาขาวิชาอื่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการกับเด็กและครู กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน...การเติมเต็ม 5F (Fun, Find, Focus, Fantastic) การเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑..." ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ กล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

คุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึ้ง) 081 259 8889, คุณสาวิตรี เกลี้ยงเกิด (ก้อย) 081 494 1940

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
"ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
สู่การปฏิบัติ"
สะท้อนผลเกือบสามเดือน
เด็กสุข
พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า