สกศ. เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
สกศ. เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

Advertisement

Advertisement

สกศ. เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-03-28 เปิดอ่านแล้ว : 930 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สกศ. เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

สกศ. เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

        วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ ๗๐ คน ณ ห้องเบญจวรรณ ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ

 
  
  
 

        ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๒ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครู ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูประบบการใช้ครูและระบบบริหารงานบุคคลของครู ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งร่างดังกล่าวผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาและการประชุมสภาการศึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

  
  
  
  

        การประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการคู่ขนานในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ตามภารกิจของคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครูและการปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันผลิตครู  โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย ๓ คณะ เพื่อทำแผนปฏิบัติการครอบคลุมประเด็นการผลิตครูและการวิจัยของสถาบันผลิตครู การพัฒนาครู การใช้ครู รวมทั้งการบริหารงานบุคคลของครู ตามระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี โดยจัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินการ กิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศึกษาองค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำโครงการ   นำร่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และนำแผนเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิบัติต่อไป

 
 
  

 


ที่มา : ข่าว เลขาธิการ สกศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สกศ.
เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู