เช็คด่วน! เอกสารและหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560
เช็คด่วน! เอกสารและหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

Advertisement

Advertisement

เช็คด่วน! เอกสารและหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-02-21 เปิดอ่านแล้ว : 37157 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็คด่วน! เอกสารและหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการสมัครสอบมานำเสนอให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครั้ง ที่ 1/2560 ได้เตรียมตัวเพื่อนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นพร้อมใบสมัคร จะมีเอกสารอะไรบ้างนั้นมาตรวจสอบกันเลยครับ

๑ ใบสมัครตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอก พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครคัดเลือก ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ยังไม่หมดอายุ)
ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๕ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีไม่สามารถนำทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงได้ ให้ดำเนินการไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต (ในกรุงเทพมหานคร) หรือเทศบาลใดก็ได้นำไปใช้แทน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖๐ วัน)
๖ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๘ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ (ควรขอจากโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งแพทย์ได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรมซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๙ แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดและสำเนาคำสั่งหรือสำเนาสัญญาจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น (โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐ หนังสือรับรองของโรงเรียนกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๔๖ หรือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑) 
๑๑ แบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัด สำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด (ตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ) จำนวน ๓ เล่ม
๑๒ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ข้อ ๙) (ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันกำกับ) จำนวน ๑ ชุด
๑๓ ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

*หากผู้สมัครคัดเลือกขาดหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

** อย่างไรก็ดีให้ท่านตรวจสอบกับประกาศของแต่ละ กศจ. อีกครั้งเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับ **

ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก กศจ.กทม. 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561 (5920)

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย(13406)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (5306)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (15803)

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561 (6502)

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561 (25203)

กศจ.กาญจนบุรี  เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน 163 อัตรา

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 163 อัตรา(8020)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15253)

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 (34224)

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (57039)


Tags
เช็คด่วน!
เอกสารและหลักฐาน
สมัครสอบครูผู้ช่วย
กรณีพิเศษ
ครั้งที่
1/2560