ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

Advertisement

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-02-23 เปิดอ่านแล้ว : 35455 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)


ภายในวันที่  3  มีนาคม 2560
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.            (เอกสารหมายเลข 1/1) ไปยัง สพฐ.
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. (เอกสารหมายเลข 1/2)      ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5) (เอกสารหมายเลข 1/3) ไปยัง สพฐ.
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560                    (เอกสารหมายเลข 2/1) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  3  เมษายน 2560
-          ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
-          สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการ        แทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  4  เมษายน 2560
-          สถานศึกษา จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ข้อ 10.3.1 (ก) และ (ข)
-          สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อ สพท./สศศ.
ภายในวันที่  5  เมษายน 2560
-          สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ         ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการระดับ สพท.
ภายในวันที่  10  เมษายน 2560
-          คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
-          คณะกรรมการระดับ สศศ. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.
ภายในวันที่  12  เมษายน 2560
-          สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี
-          ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง     สพท. ต้นสังกัด
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5)   (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  17  เมษายน 2560
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 เมษายน 2560 (เอกสารหมายเลข 2/2) ไปยัง สพฐ.
-          สพฐ. ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
สิ้นเดือนเมษายน 2560
-          จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง


ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) 


ภายในวันที่  6  มีนาคม 2560
            สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยัง สพฐ. หรือ สพท. ที่เกี่ยวข้อง                      
-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1)
-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท. ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2)        
-   บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ไปยัง สพฐ.             
    (เอกสารหมายเลข 3)   
ภายในวันที่  3  เมษายน 2560
-  ผู้บังคับบัญชาฯ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แล้วส่งแบบสรุป            
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต้นฉบับ) เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ สำหรับผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการให้ส่งไปยังต้นสังกัดจัดเก็บ
-  นำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายในวันที่  10  เมษายน 2560
            คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
-  โดยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับ และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา          
   เพื่อจัดว่าในแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
-  จัดทำบัญชีรายชื่อแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) (เอกสารหมายเลข 5)
   เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในวันที่  12  เมษายน 2560
-  กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
-  จัดส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการพิจารณา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)              
   (เอกสารหมายเลข 4)            
ภายในวันที่  17  เมษายน 2560
-  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน
-  ประกาศร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
-  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
-  แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน
สิ้นเดือนเมษายน 2560 
-  จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นี่ครับ >> ดาวน์โหลดไฟล์


ที่มา : สพร. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่
1
(1
เมษายน
2560)