ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2560

Advertisement

Advertisement

ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-16 เปิดอ่านแล้ว : 2751 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2560

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม รวมทั้ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2560

ดร.กมล รอดคล้าย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งเรื่องผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ใน 3 เรื่องหลัก คือ

1) เห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (อ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ 129/2560)

2) Thailand Digital

นายกรัฐมนตรีได้ปรารภเกี่ยวกับการก้าวสู่ Thailand Digital ว่าขอให้ทุกหน่วยงานประเมินและทบทวนการทำงานรองรับแนวทางพัฒนาของประเทศ จึงขอให้ทุกองค์กรหลัก โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงาน เพื่อปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงาน การสื่อสารภายในหน่วยงาน การประชุม การจัดระบบให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การรับสมัคร เอกสาร แบบฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น โดยให้เน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก

3) การวิจัยสมุนไพร

จากการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าโรงพยาบาลดังกล่าวและหน่วยงานในพื้นที่ ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรจำนวนมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่โรงพยาบาล องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อต่อยอดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว นำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่และเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมชี้แจงระบบการทำงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค เพื่อเตรียมประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการจัดตั้งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) โดยจะมีการหารือใน 4 เรื่องหลัก คือ

     1) สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

     2) การโอนงบประมาณ ซึ่งได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวม 1,400 ล้านบาท โดยจะต้องโอนงบประมาณดังกล่าวลงไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต่อไป

     3) การเกลี่ยบุคลากร ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ

     4) การมอบอำนาจการดำเนินงานจากส่วนกลางลงไปส่วนภูมิภาค พร้อมออกเป็นประกาศแจ้งบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

การสอบบรรจุครูของ สพฐ. ในช่วงระหว่างภาคเรียน ซึ่งเป็นข้อกังวลของโรงเรียนเอกชนเสมอมา เพราะเกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน ที่ไม่สามารถหาครูมาทดแทนได้ทัน ซึ่ง สพฐ. ได้เตรียมการปรับระบบการสอบและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูผู้ช่วยให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนเมษายนนี้ (หรือเร็วขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15 วัน) เพื่อให้โรงเรียนเอกชนหาครูมาทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนการบรรจุครูทดแทนการเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนั้น สพฐ. จะได้มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในความรับผิดชอบ 2 เรื่อง คือ

1) การศึกษาพื้นที่ชายแดน ขณะนี้ได้จัดทำร่างแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการอำนวยการฯ, คณะกรรมการดำเนินงาน, คณะกรรมการระดับภาค, คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษาและพัฒนาที่ครอบคลุม 27 จังหวัดที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการเร่งด่วนใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์และปัญหาการอ่านออกเขียนได้

ทั้งนี้ ได้เตรียมการจัดการประชุมชี้แจงแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดน ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรหลัก ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ทั้ง 4 จังหวัดกลับไปร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด พร้อมส่งให้ศึกษาธิการภาคภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับภาค และนำไปสู่การขับเคลื่อนได้ทันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ต่อไป

2) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครบถ้วนทั้ง 3 จังหวัดแล้ว คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และขณะนี้จะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนากำลังคนไปส่งเสริมเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดแบบบูรณาการในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในภาพรวม พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ผลประชุมองค์กรหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่
11/2560