แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60
แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

Advertisement

Advertisement

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-31 เปิดอ่านแล้ว : 81966 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือกันพัฒนาสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ การฝึกฝน (Guided Practice), มีความรู้ในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดี (Subject Knowledge) และมีวิธีการสอนที่ชัดเจน (Pedagogy) โดยขอฝากข้อคิด 4 ประการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยกันขบคิด เชื่อมโยง ขยายผล ตลอดจนหาวิธีแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการยืนยันเจตนารมณ์ของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้เพิ่มเติม อีกทั้งสามารถนำชั่วโมงการอบรมไปเชื่อมโยงกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้โดยไม่ต้องใช้เงินโควตาการอบรมของ สพฐ. คนละ 10,000 บาทด้วย แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงแค่การอบรมครู 2-3 ครั้งแล้วจบ แต่จะต้องติดตามประเมินผลไปตลอด

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

นางพรพรรณ ไวทยางกูร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัดและทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สสวท., สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการอบรมครูทางไกลผ่าน ETV, DLTV, OBEC Channel ไปยังศูนย์การอบรมของทุกสังกัด จำนวน 527 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดย สสวท. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก และเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และพัฒนาหลักสูตรการอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเอกสารประกอบการอบรม

โดยจะทำการจัดอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ใน 3 ช่วงเวลา คือ
   - ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   - ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   - ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 การอบรมครูระดับประถมศึกษา

นอกจากนี้ การอบรมดังกล่าวจะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง กล่าวคือ วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารกันระหว่างการอบรมผ่าน Facebook Live หรือ Teleconference ซึ่งคาดว่าจะมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในทุกสังกัด ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกลประมาณ 67,500 คนต่อปี อีกทั้งครูผู้เข้าอบรมจะได้รับชุดเอกสารคู่มือการอบรม รวมทั้งเอกสารการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อนำไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในห้องเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้

ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมจะมีการสอบวัดความรู้ออนไลน์ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วครูผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรด้วย โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการอบรมได้ที่เว็บไซต์สะเต็มศึกษา ประเทศไทย  www.stemedthailand.org หรือเว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีผู้แทนจาก 9 หน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมงาน คือ นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นางชนัญยา จาดชนบท รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel), นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) และนายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
31/3/2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
แชร์ด่วน!
ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ครูม.ปลาย
19-21
เม.ย.
60
ครูม.ต้น
26-28
เม.ย.
60
ครูประถมฯ
1-3
พ.ค.
60