เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน
เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน

Advertisement

Advertisement

เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-13 เปิดอ่านแล้ว : 16290 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน

เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน เผย ม.ปทุมธานี มีปัญหามากที่สุด 15 ศูนย์ ตามมาสถาบันรัชต์ภาคย์ 11 ศูนย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 5 ศูนย์ ว.ทองสุข 7 ศูนย์ ม.พิษณุโลก 1 ศูนย์

วันนี้(13 เม.ย.)ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)  เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ.ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 5 แห่ง ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ 33 ศูนย์ 78 หลักสูตรไม่มีมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนไดรับทราบ หากเลือกเรียนแล้วอาจมีปัญหาเรื่องของคุณภาพ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 15 ศูนย์ คือ1.ศูนย์การศึกษาขุนยวมวิทยา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ 2.ศูนย์การศึกษาที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย (โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 3. ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาพิเศษ 8 เชียงใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 5. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

7. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 8. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนอากาศอำนวย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 11. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 13. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 14. ศูนย์การศึกษาสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ15. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคละโว้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

นอกจากนี้ 2. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาวัดไผ่ล้อม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3. วิทยาลัยทองสุข จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์การศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Advertisement

3. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนหอเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 5. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6. ศูนย์กลางศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ7. ศูนย์การศึกษาเทศบาลตำบลบางพลี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

4.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการ ลพบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาการผลิตพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

2. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 3. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 4. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ และ 5. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

และ5.สถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2. ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

5.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6. ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดชัยภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดยะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4(เดิมโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา) บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 11. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (เก่า) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ใหม่) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.

 อ่านต่อที่ :เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 13.37 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ
5
มหาวิทยาลัยเอกชน
78
หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน